1.
De bronhouder beslist na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven.
2.
Indien de bronhouder niet binnen een werkdag na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 25, eerste lid, heeft beslist over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentieke gegeven, bericht hij aan de Dienst dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft in onderzoek is.
3.
Op de levering en de verwerking van een bericht als bedoeld in het tweede lid zijn de artikelen 15 en 18 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Dienst in afwijking van artikel 18, eerste lid, het bericht verwerkt in een afzonderlijk register.
4.
De bronhouder onderzoekt het betreffende authentiek gegeven en beslist zo spoedig mogelijk over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven, doch uiterlijk op het moment van de eerstvolgende bijhouding van het desbetreffende geografische object op grond van de actualiteitseisen die aan dat object in de catalogus worden gesteld.
5.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid zendt de bronhouder een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, met betrekking tot een authentiek gegeven dat uit een andere basisregistratie is overgenomen door naar de houder van de betreffende basisregistratie indien de bronhouder constateert dat het authentiek gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie daaruit juist is afgeleid. De bronhouder doet hiervan mededeling aan het bestuursorgaan dat de melding heeft gedaan.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
- Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht