1.
De bronhouder verricht eens per jaar een onderzoek naar de uitvoering van de voor hem krachtens deze wet geldende verplichtingen.
2.
De bronhouder zendt aan Onze Minister een afschrift van de resultaten van het onderzoek. Onze Minister maakt deze resultaten openbaar door terinzagelegging daarvan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
3.
Bij ministeriële regeling:
a. worden regels gegeven omtrent de elementen en de wijze van uitvoering van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid;
b. kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de uitvoering van de verplichting, bedoeld in het tweede lid, eerste volzin.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
- Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht