1.
Indien een bronhouder, zijnde het dagelijks bestuur van een waterschap of de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Spoorwegwet, een bij of krachtens deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt dan wel een bij of krachtens deze wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht, kan Onze Minister besluiten daarin te voorzien ten laste van die bronhouder. De artikelen 121, tweede lid, 121a tot en met 121c, 121e en 121g van de Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing.
2.
Van een besluit tot indeplaatsstelling worden de beide Kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis gesteld. Voor zover de indeplaatsstelling het dagelijks bestuur van een waterschap betreft, wordt een afschrift van het besluit gezonden aan provinciale staten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
- Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht