Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt;
basislijn: basislijn volgens het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83);
basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;
bronhouder: bestuursorgaan of rechtspersoon aan wie bij deze wet de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens is opgedragen;
catalogus: catalogus als bedoeld in artikel 4;
defensieterrein: terrein in eigendom van de Staat en in materieel beheer bij het Ministerie van Defensie met uitzondering van oefen- en schietterreinen;
Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
geografisch gegeven:
1°. in artikel 7, tweede lid, genoemd geografisch object;
2°. in de catalogus opgenomen kenmerk als bedoeld in artikel 7, derde lid, dat aan een geografisch object is toegekend;
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.
1.
Er is een basisregistratie grootschalige topografie, bestaande uit een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
2.
De basisregistratie grootschalige topografie wordt gehouden door de Dienst.
Artikel 3
De basisregistratie grootschalige topografie heeft als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in die basisregistratie opgenomen gegevens ten behoeve van:
a. een goede vervulling van publiekrechtelijke taken;
b. de bevordering van een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geo-informatie.
1.
Bij ministeriële regeling wordt een catalogus vastgesteld.
2.
De catalogus definieert het informatiemodel voor de geografische gegevens die krachtens deze wet in de basisregistratie grootschalige topografie worden opgenomen.
Artikel 5
De in de hoofdstukken 3 en 6 voor de bronhouder opgenomen verplichtingen zijn slechts voor die bronhouder van toepassing voor zover het betreft een geografisch object dat op grond van artikel 10 of artikel 16 aan zijn verantwoordelijkheid is toebedeeld.
1.
Personen die door de bronhouder zijn belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de uitvoering van deze wet zijn bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen elke plaats te betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner, en daar waarnemingen of metingen te verrichten, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak.
2.
De eigenaar, de beperkt gerechtigde en de gebruiker van een onroerende zaak zijn verplicht aan de personen, bedoeld in het eerste lid, binnen de door dezen gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die dezen redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat toegang slechts wordt verleend tussen acht uur ’s morgens en zes uur ’s avonds en dat die niet behoeft te worden verleend op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
3.
Indien de toegang wordt geweigerd, verschaffen de personen, bedoeld in het eerste lid, zich zo nodig toegang met behulp van de sterke arm. Indien het verrichten van de handelingen, bedoeld in het eerste lid, niet wordt toegestaan zijn de personen, bedoeld in het eerste lid, bevoegd het verrichten van die handelingen zo nodig met behulp van de sterke arm mogelijk te maken.
4.
De schade die uit de toepassing van het eerste lid voortvloeit, wordt door de bronhouder op verzoek vergoed. De vordering tot schadevergoeding staat ter kennisneming van de kantonrechter bij de rechtbank van het arrondissement waarin de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk is gelegen. Tegen de uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht