1.
De basisregistratie grootschalige topografie is toegankelijk door middel van een identificerend objectnummer of een locatie op de kaart.
2.
De basisregistratie grootschalige topografie bevat de cartografische weergave van de volgende geografische objecten:
a. wegdeel;
b. ondersteunend wegdeel;
c. spoor;
d. onbegroeid terreindeel;
e. begroeid terreindeel;
f. waterdeel;
g. ondersteunend waterdeel;
h. pand;
i. overig bouwwerk;
j. overbruggingsdeel;
k. tunneldeel;
l. overig kunstwerkdeel;
m. scheiding;
n. kering, en
o. ongeclassificeerd object.
3.
De basisregistratie grootschalige topografie bevat ten aanzien van elk geografisch object een identificerend objectnummer, beschrijvende, geometrische, cartografische en temporele kenmerken alsmede meta-kenmerken overeenkomstig de daarvoor in de catalogus gestelde regels.
4.
De meta-kenmerken, bedoeld in het derde lid, hebben in ieder geval betrekking op de beschrijving van de oorsprong en de kwaliteit of nauwkeurigheid van de geografische gegevens.
5.
De gegevens, bedoeld in het tweede en derde lid, zijn authentieke gegevens.
Artikel 8
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in de basisregistratie grootschalige topografie een ander bij die maatregel als authentiek gegeven aan te wijzen gegeven wordt opgenomen dan de gegevens, bedoeld in artikel 7, indien:
a. de kenbaarheid van het betreffende gegeven van belang blijkt voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak door bestuursorganen, en
b. er geen gewichtige redenen zijn die zich daartegen verzetten.
1.
Indien een authentiek gegeven krachtens een wet tot instelling van een andere basisregistratie dan de basisregistratie grootschalige topografie als authentiek gegeven wordt aangemerkt, geldt dat gegeven voor de toepassing van deze wet als een uit die andere basisregistratie overgenomen authentiek gegeven.
2.
In de basisregistratie grootschalige topografie wordt een authentiek gegeven dat is overgenomen uit een andere basisregistratie door middel van een kenmerk onderscheiden van een authentiek gegeven ingevolge artikel 7 en 8 van deze wet.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht