Artikel 17
De Dienst draagt zorg voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie grootschalige topografie en het register, bedoeld in artikel 27, derde lid, door middel van een daartoe strekkende voorziening.
1.
De Dienst draagt zorg voor het verwerken van een door de bronhouder op grond van artikel 11 aan hem geleverd geografisch gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie.
2.
Het verwerken, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen vier werkdagen na ontvangst van het betreffende geografisch gegeven.
Artikel 19
De Dienst draagt er zorg voor dat de weergave van een krachtens deze wet in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen geografisch gegeven overeenstemt met het overeenkomstig artikel 15 door de bronhouder geleverde geografisch gegeven.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
- Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht