1.
Indien een bestuursorgaan bij de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie beschikbaar is, gebruikt het dat authentiek gegeven.
2.
Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een authentiek gegeven krachtens deze wet, indien:
a. in het register, bedoeld in artikel 27, derde lid, bij het geografisch object waarop dat gegeven betrekking heeft de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
b. het met betrekking tot dat authentiek gegeven een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 25, eerste lid;
c. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren kan vervullen;
d. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid.
3.
Voor zover bij de uitoefening van een publiekrechtelijke taak gebruik wordt gemaakt van een topografische ondergrond, is een bestuursorgaan niet gehouden toepassing te geven aan het eerste lid, ingeval de uitoefening van die taak is gediend met gebruikmaking van een topografische ondergrond met een schaalniveau kleiner dan 1:5.000 of groter dan 1:500.
Artikel 24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Degene aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie beschikbaar is, behoeft dat gegeven niet te verstrekken, behoudens:
a. ingeval in het register, bedoeld in artikel 27, derde lid, bij het geografisch object waarop dat gegeven betrekking heeft de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
b. in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift;
c. in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen;
d. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of
e. ingeval het betreffende authentiek gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een object.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
- Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht