1.
Onze Minister controleert ten minste eens per drie jaar de juistheid en volledigheid van de authentieke gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie.
2.
Onze Minister maakt de controleresultaten openbaar door terinzagelegging daarvan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gegeven omtrent de elementen en de wijze van uitvoering van de controle, bedoeld in het eerste lid.
1.
De bronhouder verricht eens per jaar een onderzoek naar de uitvoering van de voor hem krachtens deze wet geldende verplichtingen.
2.
De bronhouder zendt aan Onze Minister een afschrift van de resultaten van het onderzoek. Onze Minister maakt deze resultaten openbaar door terinzagelegging daarvan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
3.
Bij ministeriële regeling:
a. worden regels gegeven omtrent de elementen en de wijze van uitvoering van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid;
b. kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de uitvoering van de verplichting, bedoeld in het tweede lid, eerste volzin.
1.
Indien een bronhouder, zijnde het dagelijks bestuur van een waterschap of de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Spoorwegwet, een bij of krachtens deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt dan wel een bij of krachtens deze wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht, kan Onze Minister besluiten daarin te voorzien ten laste van die bronhouder. De artikelen 121, tweede lid, 121a tot en met 121c, 121e en 121g van de Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing.
2.
Van een besluit tot indeplaatsstelling worden de beide Kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis gesteld. Voor zover de indeplaatsstelling het dagelijks bestuur van een waterschap betreft, wordt een afschrift van het besluit gezonden aan provinciale staten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
- Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht