Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt;
authentiek model: schematische weergave van de werkelijkheid in twee of drie dimensies, die authentiek is;
basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;
brondocument: document waarin rechtsfeiten of andere voor de basisregistratie ondergrond relevante feiten zijn neergelegd;
bronhouder: Onze Minister, voor zover het betreft een brondocument als bedoeld in artikel 7, tweede lid, en een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 9, eerste lid;
constructie: werk in de ondergrond voor het winnen of benutten van in de ondergrond aanwezige natuurlijke hulpbronnen, voor het opslaan van stoffen in de ondergrond of voor het meten van een aan de ondergrond gerelateerde parameter;
continentaal plat: continentaal plat als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Mijnbouwwet;
gebruiksrecht: door een bestuursorgaan verleende vergunning of aan een bestuursorgaan gedane melding voor het winnen of benutten van in de ondergrond aanwezige natuurlijke hulpbronnen of voor het opslaan van stoffen in de ondergrond, en het aanbrengen van een daarvoor noodzakelijke constructie;
maker van de authentieke modellen: partij als bedoeld in artikel 7, eerste lid, die in opdracht van Onze Minister de authentieke modellen vervaardigt;
ondergrond: vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeistoffen en gassen, inclusief de daarin aanwezige holle ruimtes;
onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007;
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;
Organisatie: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO als bedoeld in artikel 3 van de TNO-wet;
rechtspersoon: rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007;
register brondocumenten ondergrond: geautomatiseerd register dat brondocumenten bevat met betrekking tot verkenningen, gebruiksrechten, constructies en authentieke modellen;
register inzake meldingen modellen: geautomatiseerd register dat meldingen bevat met betrekking tot authentieke modellen en authentieke gegevens over die modellen;
registratie ondergrond: geautomatiseerde registratie van gegevens over verkenningen, gebruiksrechten en constructies alsmede van authentieke modellen en gegevens over die modellen;
verkenning: waarneming van de opbouw van de ondergrond op een punt, langs een lijn of in een vlak.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het register brondocumenten ondergrond
+ Hoofdstuk 3. De registratie ondergrond
+ Hoofdstuk 4. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht