1.
Onze Minister draagt zorg voor de verwerking in de registratie ondergrond van de gegevens en modellen die zijn opgenomen in een brondocument dat in het register brondocumenten ondergrond is ingeschreven.
2.
Het verwerken, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen een werkdag nadat een brondocument in het register brondocumenten ondergrond is ingeschreven.
1.
In de registratie ondergrond wordt een gegeven dat krachtens deze wet als authentiek gegeven wordt aangemerkt door middel van een kenmerk onderscheiden van een in die registratie opgenomen ander gegeven.
2.
In de registratie ondergrond wordt een authentiek gegeven dat is overgenomen uit een andere basisregistratie door middel van een kenmerk onderscheiden van gegevens die authentiek zijn ingevolge deze wet.
1.
Onze Minister draagt er zorg voor dat de weergave van een krachtens deze wet in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven respectievelijk authentiek model overeenstemt met dat gegeven respectievelijk model, opgenomen in het desbetreffende brondocument in het register brondocumenten ondergrond of, ingeval een vorenbedoeld authentiek gegeven of authentiek model wordt afgeleid uit een brondocument, dat dat gegeven respectievelijk model juist en volledig daaruit is afgeleid.
2.
Onze Minister draagt er zorg voor dat voor zover een authentiek gegeven in de registratie ondergrond wordt overgenomen uit een andere basisregistratie, de weergave van dat gegeven in de registratie ondergrond overeenstemt met dat gegeven, opgenomen in die andere basisregistratie.
1.
Bij ministeriële regeling wordt een catalogus registratie ondergrond vastgesteld.
2.
De catalogus registratie ondergrond, bedoeld in het eerste lid, definieert de gegevens over verkenningen, gebruiksrechten en constructies en de authentieke modellen en de gegevens over authentieke modellen die krachtens deze wet in de registratie ondergrond worden opgenomen.
Artikel 18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven of authentiek model wordt niet uit de registratie ondergrond verwijderd.
1.
De registratie ondergrond bevat de volgende gegevens over een verkenning:
a. de identificatiecode van de verkenning;
b. het verkenningstype;
c. de verkenningslocatie;
d. het tijdstip van de verkenning;
e. de bronhouder van de verkenning;
f. de inhoudelijke waarnemingen en meetresultaten die met de verkenning zijn verkregen;
g. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de verkenning, en
h. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat ten grondslag ligt aan de verkenning, dan wel aan een wijziging van de gegevens over die verkenning.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, zijn authentieke gegevens.
1.
De registratie ondergrond bevat de volgende gegevens over een gebruiksrecht:
a. de identificatiecode van het gebruiksrecht;
b. het type gebruiksrecht;
c. de locatie waarop het gebruiksrecht betrekking heeft;
d. de ruimtelijke begrenzing of het ruimtelijk begrensd volume in de ondergrond, waarbinnen respectievelijk waarin de natuurlijke hulpbron of stof waarop het gebruiksrecht betrekking heeft, voorkomt;
e. de houder van het gebruiksrecht door middel van de aanduiding van het in het handelsregister opgenomen unieke nummer, voor zover de houder van het gebruiksrecht een onderneming of rechtspersoon is;
f. voor zover van toepassing, de inhoudelijke waarnemingen en meetresultaten die met de uitoefening van het gebruiksrecht zijn verkregen;
g. voor zover van toepassing, de voorschriften en beperkingen waaronder het gebruiksrecht is verleend;
h. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over het gebruiksrecht, en
i. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat ten grondslag ligt aan het gebruiksrecht, dan wel aan een wijziging van de gegevens over dat gebruiksrecht.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met g, zijn authentieke gegevens.
1.
De registratie ondergrond bevat de volgende gegevens over een constructie:
a. de identificatiecode van de constructie;
b. het type constructie;
c. de locatie van de constructie;
d. de eigenaar van de constructie door middel van de aanduiding van het in het handelsregister opgenomen unieke nummer, voor zover de eigenaar van de constructie een onderneming of rechtspersoon is;
e. de kenmerken van de verschillende bestanddelen van de constructie;
f. voor zover van toepassing, de meetresultaten die in het kader van het gebruik van de constructie zijn verkregen;
g. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de constructie, en
h. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat ten grondslag ligt aan de constructie, dan wel aan een wijziging van de gegevens over die constructie.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, zijn authentieke gegevens.
1.
De registratie ondergrond bevat de volgende authentieke modellen over de ondergrond:
a. geomorfologische modellen;
b. bodemkundige modellen;
c. geologische modellen;
d. hydrogeologische modellen.
2.
De registratie ondergrond bevat over elk authentiek model de volgende gegevens:
a. de identificatiecode van een in de registratie ondergrond opgenomen verkenning, voor zover het authentiek model op basis van de resultaten daarvan is vervaardigd;
b. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over het authentiek model, en
c. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat ten grondslag ligt aan het authentiek model, dan wel aan een wijziging van dat model.
3.
De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, zijn authentieke gegevens.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen:
a. andere dan de in de artikelen 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21, eerste lid, en 22, tweede lid, bedoelde gegevens worden aangewezen, die als niet-authentiek gegeven in de registratie ondergrond worden opgenomen;
b. andere dan de in de artikelen 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21, eerste lid, en 22, tweede lid, bedoelde authentieke gegevens worden aangewezen, die als authentiek gegeven in de registratie ondergrond worden opgenomen.
2.
Een algemene maatregel van bestuur op grond van het eerste lid, onderdeel a, wordt slechts vastgesteld, indien:
a. de kenbaarheid van het desbetreffende gegeven van belang is met het oog op een goede uitvoering van de registratie ondergrond, en
b. er geen gewichtige redenen zijn die zich daartegen verzetten.
3.
Een algemene maatregel van bestuur op grond van het eerste lid, onderdeel b, wordt slechts vastgesteld, indien:
a. de kenbaarheid van het desbetreffende gegeven van belang blijkt voor het doel van de basisregistratie ondergrond, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en
b. er geen gewichtige redenen zijn die zich daartegen verzetten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het register brondocumenten ondergrond
- Hoofdstuk 3. De registratie ondergrond
+ Hoofdstuk 4. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht