1.
Onze Minister verleent aan eenieder inzage in de registratie ondergrond, het register brondocumenten ondergrond en het register inzake meldingen modellen en verstrekt aan eenieder op verzoek de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens en authentieke modellen.
2.
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing op de inzage in en het verstrekken van gegevens of authentieke modellen, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat:
a. voor zover aan een bestuursorgaan of andere afnemer inzage wordt verleend met behulp van zoekdiensten, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdeel a, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn;
b. voor zover aan een bestuursorgaan met het oog op het vervullen van een publiekrechtelijke taak die van invloed kan zijn op het milieu inzage wordt verleend met behulp van raadpleegdiensten, of aan dat bestuursorgaan met het oog op het vervullen van die taak gegevens of een model worden verstrekt, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen a en c, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn.
3.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven over de inzage in en het verstrekken van gegevens of authentieke modellen, bedoeld in het eerste lid.
1.
De inzage in en het verstrekken van gegevens of authentieke modellen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, vinden plaats door middel van internet. Deze wijze van inzage en verstrekken is kosteloos.
2.
In afwijking van het eerste lid kan het verstrekken van gegevens of authentieke modellen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, desgevraagd op een andere wijze plaatsvinden tegen vergoeding van de daarvoor gemaakte kosten. Daarvoor kunnen bij ministeriële regeling tarieven worden vastgesteld.
1.
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van deze wet is Onze Minister verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.
Gegevens uit de basisregistratie ondergrond, die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden slechts verstrekt, indien dit voortvloeit uit het doel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, en de afnemer bevoegd is die gegevens te verwerken op één van de gronden, genoemd in artikel 8, onderdelen a en c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
1.
Een bestuursorgaan dat bij de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de registratie ondergrond beschikbaar is, gebruikt dat authentieke gegeven.
2.
Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een authentiek gegeven krachtens deze wet, indien:
a. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
b. het met betrekking tot dat authentieke gegeven een melding als bedoeld in artikel 30, eerste lid, heeft gedaan;
c. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren kan vervullen;
d. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid.
Artikel 28 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Een bestuursorgaan dat bij de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak een model dan wel een gegeven uit een model nodig heeft, dat krachtens deze wet als authentiek model in de registratie ondergrond beschikbaar is, gebruikt dat authentieke model. Artikel 27, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 27, tweede lid, onderdeel b, in plaats van «een melding als bedoeld in artikel 30, eerste lid» wordt gelezen: een melding als bedoeld in artikel 30, tweede lid.
Artikel 29 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Degene aan wie door een bestuursorgaan wordt gevraagd om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de registratie ondergrond beschikbaar is, behoeft dat gegeven niet te verstrekken, behoudens:
a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
b. ingeval van opsporing of onderzoek naar de naleving van een wettelijk voorschrift;
c. ingeval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen;
d. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;
e. ingeval het desbetreffende authentieke gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een persoon of object.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het register brondocumenten ondergrond
+ Hoofdstuk 3. De registratie ondergrond
- Hoofdstuk 4. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht