Wet beëdigde vertalers BES
Artikel 1
Hij, die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba bevoegd is tot het geven van middelbaar onderwijs in één of meer andere talen dan de Nederlandse, wordt op zijn schriftelijk gedaan verzoek, na overlegging van:
a. zijn geboorteakte;
b. de betrokken akte(n) van bekwaamheid;
c. een verklaring omtrent het gedrag;
door Onze Minister als vertaler voor één of meer van die talen toegelaten, wanneer hij ter beoordeling van Onze Minister, tevens voldoende blijken geeft van kennis van de Nederlandse taal.
Artikel 2
Degene die in het Europese deel van Nederland is beëdigd als vertaler wordt na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek door Onze Minister als vertaler in de talen waarvoor hij is beëdigd toegelaten.
Artikel 3
Na overlegging van de stukken, bedoeld in artikel 1, onder a en c, zomede van een getuigschrift als bedoeld in artikel 4 worden anderen dan de in de artikelen 1 en 2 genoemden op hun schriftelijk gedaan verzoek door Onze Minister toegelaten als vertaler in de talen waarin zij voldoende bekwaam zijn.
1.
Een getuigschrift, dat hij voldoende blijken van bekwaamheid heeft gegeven om voor de daarbij te vermelden vreemde taal als vertaler uit en in de Nederlandse taal op te treden, wordt uitgereikt aan ieder die voldaan heeft aan het schriftelijk en mondeling examen, hem afgenomen door de Inspecteur van het Onderwijs en twee door deze aan te wijzen leden van de examen-commissie, met bijstand en raadgevende stem van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba of een door deze aan te wijzen persoon.
2.
Het in het eerste lid bedoelde examen kan in elk openbaar lichaam en op alle dagen en uren plaats hebben, een en ander als door de Inspecteur van het Onderwijs in overleg met de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bepalen.
3.
Het examen wordt slechts afgenomen op vertoon van het bewijs, dat voor dit doel het bedrag van USD 14 in ’s Rijks kas is gestort. Deze storting geeft het recht zich tweemaal voor het afleggen van het examen bij den Inspecteur van het Onderwijs aan te melden.
Artikel 5
Doctoren in de rechtsgeleerdheid of meesters in de rechten, geen lid van de rechterlijke macht zijnde, notarissen, advocaten en meerderjarigen in het bezit van een akte van bekwaamheid als onderwijzer 3de klasse zijnde personen, alsmede personen, die toegelaten zijn als beëedigd vertaler in één of meer andere talen dan de Nederlandse en tevens, ter beoordeling van Onze Minister, het Papiaments volkomen machtig zijn, worden op hun schriftelijk gedaan verzoek, door Onze Minister als vertaler uit het Papiaments in de Nederlandse taal toegelaten, na overlegging – voor zover een en ander niet reeds uit een andere benoeming of toelating voortvloeit – van hun diploma, getuigschrift, of akte van bekwaamheid en van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 1 onder c.
Artikel 6
Het gemis of de onmogelijkheid van overlegging eener geboorteakte kan worden verholpen door een akte van bekendheid door een openbaar ambtenaar afgegeven, of door andere zelfs buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgemaakte stukken, waaruit de noodige gegevens ter zake kunnen worden geput.
Artikel 7
Een toelating als in de voorgaande artikelen bedoeld, gevolgd door een eed of belofte als hierna te melden, geeft de bevoegdheid om in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als beëedigd vertaler op te treden voor de taal of talen in de toelating vermeld.
1.
Onverminderd het in de voorgaande artikelen bepaalde wordt een toelating als daarin bedoeld, door Onze Minister slechts geweigerd na onherroepelijke veroordeling van de betrokken persoon wegens een misdrijf waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten, of op gronden aan de openbare orde ontleend.
2.
Een toelating kan door Onze Minister na onherroepelijke veroordeling van de betrokken persoon wegens een misdrijf waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten, of op gronden aan de openbare orde of de gegoede zeden ontleend, of wegens gebleken onbetrouwbaarheid van de vertaler, worden ingetrokken.
3.
Wanneer de intrekkingsgronden hebben opgehouden te bestaan, is Onze Minister bevoegd de toelating wederom van kracht te verklaren.
Artikel 9
Op vertoon van de in de voorgaande artikelen bedoelde toelating en na nederlegging van zijne handteekening en paraaf ter Griffie van na te noemen gerecht, legt de betrokken persoon bij de rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, St. Eustatius en Saba de eed, of – indien hij tot geen erkende godsdienstige gezindte behoort – de belofte af, dat hij zijn plichten als vertaler met nauwgezetheid zal vervullen.
Artikel 10
De legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler op door hem als zodanig uitgegeven stukken geschiedt indien dit is vereist of door belanghebbenden wordt verlangd, door de rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 11
Wanneer bijzondere, bij de betrokken beschikking te vermelden omstandigheden er toe nopen, kan Onze Minister, op verzoek, naar gelang van het geval, van hetzij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba of de rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hetzij het openbaar ministerie, hetzij belanghebbenden, met afwijking van de voorschriften van de voorgaande artikelen en al dan niet met betrekking tot een taal, waaromtrent bij deze wet is voorzien een vertaler voor een bepaalde zaak of een bijzonder geval aanwijzen, als wanneer de artikelen 9 en 10 overeenkomstige toepassing vinden.
Artikel 12
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beëdigde vertalers BES.
Artikel 13
[Vervallen]
Artikel 14
[Vervallen]
Artikel 15
[Vervallen]
Artikel 16
[Vervallen]
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht