Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Wet beëedigde vertalers

Uitgebreide informatie
Wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers
Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is bij de wet bepalingen vast te stellen omtrent de beëedigde vertalers;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Hij, die bevoegd is tot het geven van middelbaar onderwijs in een of meer vreemde talen, wordt op zijn verlangen door de arrondissements-regtbank zijner woonplaats als vertaler voor een of meer dier talen beëedigd, wanneer hij tevens voldoende blijken geeft van kennis der Nederlandsche taal, ter beoordeeling van de regtbank, en een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, overlegt.
Artikel 2
Ook anderen dan de in art. 1 genoemde worden, op hun verlangen, door de arrondissements-regtbank hunner woonplaats als vertaler voor een of meer talen beëedigd, wanneer zij voldoende blijken geven van kennis van die taal of talen en van de Nederlandsche taal, ter beoordeeling van de regtbank, en een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, overleggen.
1.
Hij, die aan de vereischten van art. 1 of art. 2 voldoet, legt ter openbare teregtzitting van de regtbank den eed of de belofte af, dat hij zijne pligten als vertaler met naauwgezetheid zal vervullen.
2.
Hem wordt, na nederlegging van zijne handteekening ter griffie, eene acte uitgereikt, houdende zijne toelating als beëedigd vertaler voor de daarin vermelde taal of talen.
Artikel 4
De legalisatie der handteekening van den beëedigden vertaler op door hem als zoodanig uitgegeven stukken geschiedt, indien zij vereischt of door belanghebbenden verlangd wordt, door de voorzieningenrechter van de rechtbank, voor welke hij den eed heeft afgelegd, of, bij verandering van woonplaats, door de voorzieningenrechter van die rechtbank van het arrondissement, waartoe zijne nieuwe woonplaats behoort, mits hij, met vertooning zijner acte van toelating, ter griffie van die rechtbank zijne handteekening heeft nedergelegd.
Artikel 5
De acte van toelating geeft de bevoegdheid om in het geheele Rijk als beëedigd vertaler op te treden voor de taal of talen, in de acte vermeld.
1.
De acte van toelating kan ten allen tijde worden herroepen door de arrondissements-regtbank der woonplaats van den vertaler, op grond dat hij is gebleken onbekwaam of onbetrouwbaar te zijn.
2.
Van die herroeping geschiedt openbare aankondiging in de nieuwsbladen door de zorg van het openbaar ministerie.
1.
De artikelen 5 en 6 dezer wet zijn mede van toepassing op hen, die vóór hare in werking treding als vertalers door eenig regterlijk collegie waren beëedigd.
2.
De legalisatie, bedoeld in artikel 4, geschiedt door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin hun woonplaats is gelegen, mits zij, met vertooning hunner acte, ter griffie van die rechtbank hunne handteekening hebben nedergelegd.
1.
Indien stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden ingeschreven, in eene vreemde taal zijn gesteld, wordt daarnevens de overlegging gevorderd van letterlijke vertalingen, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëedigd vertaler. Indien het betreft een notariële akte in de Friese taal van oprichting van een vereniging of stichting dan wel houdende de statuten van een dergelijk rechtspersoon, kan worden volstaan met een letterlijke vertaling in het Nederlands vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een notaris voor wie de akte is verleden. Van een vertaling in het Nederlands kan worden afgezien indien de vereniging of stichting haar werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel in de provincie Fryslân verricht.Wanneer een belanghebbende die de Friese taal niet machtig is een Nederlandse vertaling wenst van de akten van laatstgenoemde stichtingen of verenigingen, verschaft deze stichting of vereniging een Nederlandse vertaling die door een notaris vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard is.
2.
De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in eene vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke aan het register blijven gehecht. Voorts wordt met de vertalingen gehandeld op dezelfde wijze als anders ten aanzien van die stukken of opgaven zou moeten geschieden.
3.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van toepassing, tenzij bij de wet anders is bepaald.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Amsterdam, den 6den Mei 1878
De Minister van Justitie,
Uitgegeven den twaalfden Mei 1878.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht