Wet beperking tabaksgebruik BES
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. tabaksprodukten: sigaren, sigaretten en kerftabak, geheel of gedeeltelijk bestaande uit bestanddelen van de plant Nicotiana;
b. kerftabak: shag, pijp-, pruim- en sniftabak;
c. de openbare gebouwen: de gebouwen die door de Staat en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden beheerd;
d. het bevoegd gezag:
1. voor wat betreft de Staat de betrokken minister;
2. voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba het bestuurscollege;
3. voor wat betreft inrichtingen als bedoeld in artikel 3, de directeur.
1.
Het bevoegd gezag treft voor de openbare gebouwen zodanige maatregelen, dat van de daarin geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en de werkzaamheden kunnen worden verricht zonder dat daarbij hinder van het gebruik van tabaksprodukten wordt ondervonden.
2.
Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoort in ieder geval het instellen en handhaven van een verbod tabaksprodukten te gebruiken in ruimten behorende tot de bij algemene maatregel van bestuur, aangewezen categorieën. Op het verbod kan het bevoegd gezag, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur, te stellen regelen, beperkingen aanbrengen.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur, kan aan degenen die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid – het beheer hebben over inrichtingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs, voor zover die inrichtingen behoren tot bij algemene maatregel van bestuur, aangewezen categorieën, de verplichting worden opgelegd tot het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
2.
Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
[vervallen]
Artikel 5
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beperking tabaksgebruik BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht