1.
De verkrijger te goeder trouw van een exemplaar van een halfgeleiderprodukt waarin een topografie is vervat, dat noch door de houder van het uitsluitend recht noch met diens toestemming in het verkeer is gebracht, handelt niet in strijd met het uitsluitend recht op deze topografie, indien hij zonder toestemming van de houder daarvan ten aanzien van dit halfgeleiderprodukt de in artikel 5, eerste lid, onder c, bedoelde handelingen verricht.
2.
Zodra de in het vorige lid bedoelde verkrijger weet of behoort te weten, dat exemplaren van het halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat, noch door de houder van het uitsluitend recht noch met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, is hij slechts bevoegd ten aanzien van de door hem te goeder trouw verkregen exemplaren van het halfgeleiderprodukt zonder toestemming van de houder van het uitsluitend recht de in artikel 5, eerste lid, onder c, bedoelde handelingen te verrichten, indien hij aan laatstgenoemde een billijke vergoeding betaalt.
3.
Is een exemplaar van een halfgeleiderprodukt als bedoeld in het tweede lid in een van de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebracht met inachtneming van het bepaalde in voornoemd lid, dan handelt de latere verkrijger niet in strijd met het uitsluitend recht op de topografie door ten aanzien van dit halfgeleiderprodukt de in artikel 5, eerste lid, onder c, genoemde handelingen te verrichten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht