Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.

Artikel 2 Wet bescherming persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
1.
Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2.
Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens:
a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden;
b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ;
c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012;
d. die is geregeld bij of krachtens de Wet basisregistratie personen ;
e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens en
f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet .
3.
Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht indien Onze Minister van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan het College.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 3. Gedragscodes
+ Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
+ Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene en de meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan het College
+ Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
+ Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
+ Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk 9. Toezicht
+ Hoofdstuk 10. Sancties
+ Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht