Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2009.

Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Uitgebreide informatie
Wet van 5 maart 2007 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is omwille van het bevorderen van de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te komen tot de invoering van bestuursrechtelijke handhaving;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I. Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]
Artikel II. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel III. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de twintigste maart 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel II. Inwerkingtreding
Artikel III. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht