1.
Aan het College staat ter ondersteuning van zijn taak een bureau ten dienste.
2.
De tot het bureau behorende ambtenaren worden door het College aangesteld, bevorderd, disciplinair gestraft, geschorst en ontslagen.
3.
Ten aanzien van de tot het bureau behorende ambtenaren worden de in de Ambtenarenwet aan het bevoegd gezag toegekende bevoegdheden uitgeoefend door het College.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitoefening van rechtspositionele bevoegdheden door het College ten aanzien van de tot het bureau behorende ambtenaren.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Instelling, taak en bevoegdheden
+ Hoofdstuk 2. Onderzoek en oordeel gelijke behandeling
- Hoofdstuk 3. Samenstelling en werkwijze
+ Hoofdstuk 4. Verslag en rapport
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van deze wet en andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht