1.
Een scholengemeenschap omvat:
a. een regionaal opleidingencentrum en een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs , of
b. een agrarisch opleidingscentrum en een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs of een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs.
1a.
Ten aanzien van een school voor voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een scholengemeenschap als bedoeld in het eerste lid, bestaat aanspraak op rijksbijdrage ten aanzien van de huisvesting, waarvoor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een berekeningswijze wordt vastgesteld. Hoofdstuk 2, titel 8, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een scholengemeenschap als bedoeld in het eerste lid.
2.
In afwijking van de Wet medezeggenschap op scholen zijn de bepalingen inzake de medezeggenschap bij of krachtens de Wet op de ondernemingsraden en deze wet van toepassing op scholengemeenschappen als bedoeld in het eerste lid.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van deze wet voorschriften worden gegeven ten aanzien van scholengemeenschappen als bedoeld in het eerste lid. Daarbij kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald welke voorschriften van deze wet geheel of gedeeltelijk van toepassing of overeenkomstige toepassing zijn.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
- Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging
+ Hoofdstuk 3
+ Hoofdstuk 4. Personeel
+ Hoofdstuk 5
+ Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen
+ Hoofdstuk 6a. Het onderwijsaanbod educatie
+ Hoofdstuk 7. Het onderwijs
+ Hoofdstuk 8. Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking
+ Hoofdstuk 8a. Medezeggenschap van deelnemers en ouders; landelijke geschillencommissie medezeggenschap
+ Hoofdstuk 9. Het bestuur
+ Hoofdstuk 10. Beroep bij de bestuursrechter
+ Hoofdstuk 11. Sancties
+ Hoofdstuk 11a. Experimenten
+ Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht