Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Artikel 2 Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, in het belang van het doelmatig gebruik van energie, regels worden gesteld met betrekking tot toestellen en installaties.
2.
Hiertoe kunnen behoren regels, inhoudende een verbod een toestel of een installatie, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, in- of uit te voeren, ten verkoop voorhanden te hebben, ten verkoop aan te bieden, ten toon te stellen, te verkopen, te verhuren, af te leveren of te installeren, dan wel te gebruiken:
a. indien het toestel of de installatie niet voldoet aan de bij of krachtens de maatregel gestelde eisen;
b. indien het toestel of de installatie dan wel het type, waartoe het toestel of de installatie behoort, niet bij een keuring aan de hand van de bij of krachtens de maatregel daartoe vastgestelde voorschriften is goedgekeurd.
3.
Tot de in het eerste lid bedoelde regels kunnen eveneens behoren regels, inhoudende het verbod een toestel of installatie, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te installeren of te gebruiken op een plaats of wijze of onder omstandigheden, aangewezen bij die maatregel.
4.
De regels, bedoeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing op het gebruik van toestellen of installaties in woningen of op erven in de sfeer van de particuliere huishouding of een daarmee bij algemene maatregel van bestuur gelijk te stellen huishouding.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Regels ten aanzien van toestellen en installaties
+ § 3. Regels ten aanzien van gegevens en aanwijzingen met betrekking tot energieverbruik
+ § 4. Regels met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten van energieverbruik
+ § 5. Beroep
+ § 6. Toezicht op de naleving
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht