Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Artikel 5 Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
1.
Indien met betrekking tot het type, waartoe een toestel of installatie behoort, goedkeuring is voorgeschreven en verkregen, is de vervaardiger of de importeur van de betrokken toestellen of installaties gehouden de ingevolge artikel 4 aangewezen instelling in de gelegenheid te stellen te controleren of toestellen of installaties overeenkomstig het goedgekeurde type zijn of worden vervaardigd.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien met betrekking tot enige categorie van toestellen of installaties goedkeuring van het type is voorgeschreven, regels worden gegeven omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde controle wordt uitgeoefend, omtrent de normen volgens welke de controle plaatsvindt en omtrent de vergoeding van de voor de controle gemaakte kosten van de ingevolge artikel 4 aangewezen instelling.
3.
De ingevolge artikel 4 aangewezen instelling wijst de personen aan, die met de controle zullen zijn belast.
4.
De vervaardiger of de importeur van de toestellen of installaties is gehouden aan de ingevolge het derde lid aangewezen personen, indien deze zich behoorlijk als zodanig hebben bekendgemaakt, alle medewerking te verlenen en alle inlichtingen met betrekking tot die toestellen en installaties te verstrekken, die zij redelijkerwijs bij de vervulling van hun taak behoeven.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Regels ten aanzien van toestellen en installaties
+ § 3. Regels ten aanzien van gegevens en aanwijzingen met betrekking tot energieverbruik
+ § 4. Regels met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten van energieverbruik
+ § 5. Beroep
+ § 6. Toezicht op de naleving
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht