Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Artikel 8 Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kan degene, die warm tapwater of warmte in enige vorm ten behoeve van ruimteverwarming levert of toevoert, worden verplicht om in de bij de maatregel aangewezen gevallen de kosten van het verbruik in een gebouw of een gedeelte daarvan in rekening te brengen op basis van het gemeten verbruik in dat gebouw of gedeelte daarvan.
2.
De eigenaar en de gebruiker van een gebouw of een gedeelte daarvan, alsmede de rechthebbende met betrekking tot een gebouw of een gedeelte daarvan dienen de nodige medewerking te verlenen met het oog op de nakoming van een verplichting als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot dat gebouw of gedeelte daarvan. Hiertoe behoort het verlenen van medewerking aan:
a. het aanbrengen, in stand houden en gebruiken van de noodzakelijke technische voorzieningen door of vanwege degene, op wie de eerderbedoelde verplichting rust;
b. het tot stand brengen van de noodzakelijke overeenkomst of rechtsverhouding dan wel de noodzakelijke wijzigingen in een overeenkomst of rechtsverhouding, op grond waarvan het in het eerste lid bedoelde verbruik in rekening wordt gebracht.
3.
Bij de maatregel, bedoeld in het eerste lid, kunnen regels worden gegeven aangaande het in rekening brengen van de kosten van het verbruik en met betrekking tot de technische voorzieningen waarmee het verbruik wordt gemeten.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Regels ten aanzien van toestellen en installaties
+ § 3. Regels ten aanzien van gegevens en aanwijzingen met betrekking tot energieverbruik
- § 4. Regels met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten van energieverbruik
+ § 5. Beroep
+ § 6. Toezicht op de naleving
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht