Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, in het belang van het doelmatig gebruik van energie, regels worden gesteld met betrekking tot toestellen en installaties.
2.
Hiertoe kunnen behoren regels, inhoudende een verbod een toestel of een installatie, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, in- of uit te voeren, ten verkoop voorhanden te hebben, ten verkoop aan te bieden, ten toon te stellen, te verkopen, te verhuren, af te leveren of te installeren, dan wel te gebruiken:
a. indien het toestel of de installatie niet voldoet aan de bij of krachtens de maatregel gestelde eisen;
b. indien het toestel of de installatie dan wel het type, waartoe het toestel of de installatie behoort, niet bij een keuring aan de hand van de bij of krachtens de maatregel daartoe vastgestelde voorschriften is goedgekeurd.
3.
Tot de in het eerste lid bedoelde regels kunnen eveneens behoren regels, inhoudende het verbod een toestel of installatie, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te installeren of te gebruiken op een plaats of wijze of onder omstandigheden, aangewezen bij die maatregel.
4.
De regels, bedoeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing op het gebruik van toestellen of installaties in woningen of op erven in de sfeer van de particuliere huishouding of een daarmee bij algemene maatregel van bestuur gelijk te stellen huishouding.
Artikel 3
Indien regels als bedoeld in artikel 2 worden gesteld, wordt daarbij tevens een termijn bepaald, eerst bij het verstrijken waarvan die regels ten aanzien van toestellen of installaties, die bij het in werking treden van de maatregel reeds vervaardigd en hier te lande ten verkoop voorhanden zijn, van toepassing worden.
1.
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2, tweede lid, onder b, wijzen Onze Minister en Onze krachtens artikel 18 aangewezen Ministers te zamen de instellingen aan, die de in die bepaling bedoelde keuringen verrichten.
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het aanvragen van een goedkeuring, de wijze waarop de keuringen plaatshebben, het gebruiken van aanduidingen inzake de goedkeuring, alsmede de gevallen waarin en de wijze waarop een goedkeuring kan worden geschorst of ingetrokken. Daarbij kan een termijn worden bepaald, voor welke een goedkeuring van kracht is.
1.
Indien met betrekking tot het type, waartoe een toestel of installatie behoort, goedkeuring is voorgeschreven en verkregen, is de vervaardiger of de importeur van de betrokken toestellen of installaties gehouden de ingevolge artikel 4 aangewezen instelling in de gelegenheid te stellen te controleren of toestellen of installaties overeenkomstig het goedgekeurde type zijn of worden vervaardigd.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien met betrekking tot enige categorie van toestellen of installaties goedkeuring van het type is voorgeschreven, regels worden gegeven omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde controle wordt uitgeoefend, omtrent de normen volgens welke de controle plaatsvindt en omtrent de vergoeding van de voor de controle gemaakte kosten van de ingevolge artikel 4 aangewezen instelling.
3.
De ingevolge artikel 4 aangewezen instelling wijst de personen aan, die met de controle zullen zijn belast.
4.
De vervaardiger of de importeur van de toestellen of installaties is gehouden aan de ingevolge het derde lid aangewezen personen, indien deze zich behoorlijk als zodanig hebben bekendgemaakt, alle medewerking te verlenen en alle inlichtingen met betrekking tot die toestellen en installaties te verstrekken, die zij redelijkerwijs bij de vervulling van hun taak behoeven.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Regels ten aanzien van toestellen en installaties
+ § 3. Regels ten aanzien van gegevens en aanwijzingen met betrekking tot energieverbruik
+ § 4. Regels met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten van energieverbruik
+ § 5. Beroep
+ § 6. Toezicht op de naleving
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht