Let op. Deze wet is vervallen op 6 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 januari 2014.

Artikel 1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, over één persoon in een basisadministratie;
authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt;
inschrijving: de opneming van een persoonslijst in een basisadministratie;
ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in een basisadministratie is opgenomen;
ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;
gemeente van inschrijving: de gemeente waarbij een persoonslijst is opgenomen in de basisadministratie;
uitschrijving: de overdracht van een persoonslijst door de gemeente van inschrijving aan de volgende gemeente van inschrijving;
vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld;
de aangifte van verblijf en adres: de aangifte, bedoeld in artikel 65;
de aangifte van adreswijziging: de aangifte, bedoeld in artikel 66;
de aangifte van vertrek: de aangifte, bedoeld in artikel 68;
woonadres:
a. het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten;
briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken;
adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan of bij toepassing van artikel 67, het briefadres;
afnemer: een bestuursorgaan;
binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie;
buitengemeentelijke afnemer: elke andere afnemer dan een binnengemeentelijke afnemer;
derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;
openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De bijhouding van de basisadministratie
+ Hoofdstuk 3. De verstrekking van gegevens uit de basisadministratie
+ Hoofdstuk 4. Het vestigingsregister
+ Hoofdstuk 5. Toezicht, overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht