Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 9
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 10
Gedeputeerde staten van Overijssel kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling , kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.
1.
Ten aanzien van de samenvoeging van de gemeenten Kampen en IJsselmuiden is voor wat betreft de instandhouding van basisscholen artikel 157, zesde lid, laatste volzin, van de Wet op het Primair Onderwijs niet van toepassing op bevoegde gezagsorganen die deelnemen aan de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 157, derde lid, van de Wet op het Primair Onderwijs, die in 1994 is aangegaan door de bevoegde gezagsorganen in de voormalige gemeente IJsselmuiden.
2.
Met betrekking tot een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 157, derde lid, van de Wet op het Primair Onderwijs, die door de bevoegde gezagsorganen, bedoeld in het eerste lid, wordt afgesloten vóór 1 januari 2002 is het derde lid, onderdeel b, van dat artikel niet van toepassing, voor zover het betreft de eis dat de overeenkomst langer dan 1 jaar voor het niet meer voldoen van één der scholen aan de voor de school geldende opheffingsnorm is gesloten.
3.
Met betrekking tot de bevoegde gezagsorganen, bedoeld in het eerste lid wordt in artikel 157, zesde lid, eerste volzin, van de Wet op het Primair Onderwijs de zinsnede «vóór 1 augustus volgend op de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst» vervangen door de zinsnede «vóór 1 augustus 2002».
Artikel 12
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven
+ Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling
- Paragraaf 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht