Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 14 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Het is een vergunninghouder, verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.
2.
Ten blijke van de in het eerste lid bedoelde dienstbetrekking wordt door de vergunninghouder en de bestuurder van een vrachtauto gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin in ieder geval wordt vermeld dat:
a. het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder wordt verricht; en
b. tussen de vergunninghouder en de bestuurder van een vrachtauto sprake is van een loons- en gezagsverhouding.
3.
Onze Minister stelt het model vast van de in het tweede lid bedoelde verklaring.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven over de gevallen waarin Onze Minister ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid vermelde verbod, alsmede over de in die gevallen benodigde documenten.
5.
Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht