Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 18 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Een aanvraag om inschrijving wordt afgewezen indien de aanvrager of, indien de aanvrager door de vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maten van een maatschap dan wel een rechtspersoon wordt ingediend, één der vennoten, maten of bestuurders van die rechtspersoon:
a. in het bezit is geweest van een zodanige inschrijving, welke in de periode van twee jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend, is doorgehaald op grond van het bepaalde in artikel 23, eerste lid, onderdeel c; of
b. in het bezit is van een inschrijving, waarvan op het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend, doorhaling op de gronden bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel c, wordt overwogen.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing indien de aanvrager bestuurder van een rechtspersoon, vennoot van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid dan wel maat van een maatschap is of is geweest en tevens verantwoordelijkheid draagt of heeft gedragen voor het vervoer en op de inschrijving van die rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, dan wel maatschap de procedure bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel c, is of wordt toegepast.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
- Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht