Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 27 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Ter dekking van de kosten die verband houden met de werkzaamheden van de NIWO als bedoeld in artikel 32, onderdelen a tot en met f, dan wel de werkzaamheden van de SIEV als bedoeld in artikel 34, is de aanvrager een vergoeding verschuldigd voor:
a. behandeling van een aanvraag om verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5;
b. behandeling van een aanvraag tot voortzetting van de exploitatie van een onderneming als bedoeld in artikel 13;
c. afgifte van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 10, tweede lid, alsmede een gewaarmerkte kopie als bedoeld in artikel 10, vierde lid;
d. behandeling en afgifte van een document als bedoeld in artikel 26, eerste lid, respectievelijk tweede lid, onderdeel c ;
e. behandeling van een aanvraag om machtiging als bedoeld in artikel 25;
f. behandeling van een aanvraag om inschrijving voor eigen vervoer als bedoeld in artikel 15, eerste lid, of een wijziging of een verlenging daarvan; of
g. afgifte van een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 20, derde lid.
2.
De houder van een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer alsmede de houder van een communautaire vergunning zijn ter dekking van de kosten die verband houden met de werkzaamheden als bedoeld in artikel 32, onderdeel g, jaarlijks vergoedingen verschuldigd.
3.
Onze Minister stelt op voordracht van de NIWO de hoogte van de vergoedingen vast van de in het eerste lid, onderdelen a , b , c en d en e voor wat betreft beroepsvervoer, bedoelde handelingen, en van de vergoedingen bedoeld in het tweede lid. Deze vergoedingen worden voldaan aan de NIWO.
4.
Onze Minister stelt op voordracht van de SIEV de hoogte vast van de vergoedingen voor de in het eerste lid, onderdelen f en g , en d en e voor wat betreft eigen vervoer, bedoelde handelingen. Deze vergoedingen worden voldaan aan de SIEV.
5.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de wijze waarop de vergoedingen bedoeld in het eerste en het tweede lid worden vastgesteld.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
- Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht