Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 49 lid 5 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
5.
Tegen een inbewaringstelling kan elke belanghebbende gedurende vier weken een bezwaarschrift indienen op grond dat:
a. zij in strijd was met het bepaalde in het eerste lid, of omdat geen redelijk vermoeden van een strafbaar feit als daar bedoeld, aanwezig was;
b. het belang dat door het overtreden voorschrift werd beschermd in geen redelijke verhouding stond tot het belang dat door de inbewaringstelling werd geschaad; dan wel
c. de inbewaringstelling anderszins in strijd was met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
- Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht