Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 7 lid 1 a Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Een aanvraag om een vergunning voor binnenlandse beroepsvervoer en een aanvraag om een communautaire vergunning worden afgewezen indien de aanvrager of, indien de aanvraag door de vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maten van een maatschap dan wel een rechtspersoon wordt ingediend, één der vennoten, maten of bestuurders van die rechtspersoon:
a. houder is geweest van een zodanige vergunning, welke in de periode van twee jaren voorafgaande aan de aanvraag is ingetrokken op grond van het feit dat niet meer wordt voldaan aan de eis van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, of op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel d, dan wel op grond van deze artikelen intrekking wordt overwogen;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht