Wet van 30 juni 2011 tot goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 19, eerste lid, en artikel 20, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Regeling wijziging IBES-lijst BES, de Aanpassingsregeling BES-wetten, de Tweede aanpassingsregeling BES-wetten, de Regeling internationale kinderontvoering BES en de Regeling interlandelijke adoptie BES zijn vastgesteld en dat ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba deze ministeriële regelingen bij wet dienen te worden goedgekeurd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De volgende ministeriële regelingen worden goedgekeurd:
a. de Regeling wijziging IBES-lijst;
b. de Aanpassingsregeling BES-wetten;
c. de Tweede aanpassingsregeling BES-wetten;
d. de Regeling internationale kinderontvoering BES;
e. de Regeling interlandelijke adoptie BES ;
f. de Regeling internationale kinderbescherming BES en
g. de Regeling tot aanpassing van een aantal BES-wetten.
Artikel 2
Deze wet wordt aangehaald als: Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 30 juni 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de vijftiende juli 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht