Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Artikel 5 Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES

Uitgebreide informatie
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. Van een zodanig besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
2.
Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. In aanvulling op de in die afdeling geregelde bevoegdheden zijn de in het eerste lid bedoelde ambtenaren tevens bevoegd:
a. aanmerende en aanlandende vaartuigen, alsmede stilstaande luchtvaartuigen en voertuigen en hun lading te onderzoeken;
b. tot onderzoek aan het lichaam en de kleding van personen die zich van en naar vaartuigen, voertuigen en luchtvaartuigen begeven;
c. geld in bewaring te nemen, indien de aanmelder hun niet onverwijld de gegevens, bedoeld in artikel 3, verstrekt, of indien bij hen gerede twijfel bestaat omtrent de juistheid van de door de aanmelder verstrekte gegevens.
3.
Van de inbewaringneming, bedoeld in het tweede lid, maken de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onverwijld proces-verbaal* op. De inbewaringneming kan geschieden voor maximaal zeven dagen. Deze termijn kan door hun diensthoofd eenmaal met maximaal zeven dagen worden verlengd. Na afloop van deze termijn wordt het geld onverwijld teruggegeven aan de aanmelder, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6, tweede lid.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het procesverbaal*, alsmede de bewaarplaats, de overdracht en het beheer van het geld.
4.
De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd tot onderzoek aan het lichaam en de kleding van personen die zich van en naar vaartuigen, voertuigen en luchtvaartuigen begeven.
5.
Het onderzoek aan het lichaam of de kleding geschiedt door ambtenaren van hetzelfde geslacht als dat van de persoon die aan visitatie wordt onderworpen.
6.
Personen die aan een onderzoek aan het lichaam of de kleding zullen worden onderworpen, zijn op eerste vordering van de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, gehouden stil te staan en deze te volgen naar een door hen aangewezen plaats.
7.
Bij ministeriƫle regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.
8.
[Vervallen]
9.
[Vervallen]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Aanmeldingsplicht
- Hoofdstuk III. Ambtelijke bevoegdheden in het kader van toezicht
+ Hoofdstuk IV. De opsporing
+ Hoofdstuk V. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VI. Geheimhouding
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht