Wet huurcommissie-regeling BES

Inleidende bepaling

In gevallen waarin en voorzover daarvan bij deze regeling wordt afgeweken, worden, zolang dit besluit van kracht is, de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek BES buiten werking gesteld.
Artikel 1
In elk der openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt door het bestuurscollege een huurcommissie ingesteld die bevoegd is voor het desbetreffende openbare lichaam.
Artikel 2
[Vervallen]
1.
Het is verboden op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als verhuurder een hogere huurprijs onder welke naam of in welke vorm ook, te bedingen voor het gebruik van een woning dan de huurprijs voor de woning geldende op of laatstelijk voor 1 maart 1977, indien niet die hogere huurprijs door de betrokken huurcommissie is goedgekeurd of vastgesteld, met dien verstande dat de huurprijs per jaar niet meer mag bedragen dan 8% van de totale bouwkosten, waaronder begrepen de waarde van de grond, van de betreffende woning.
2.
Is een woning voor of op 1 maart 1977 niet verhuurd geweest, dan vraagt de verhuurder aan de huurcommissie schatting van de huurprijs van 1 maart 1977, indien deze schatting nog niet heeft plaats gehad en geldt als die huurprijs de som, welke door de huurcommissie als huurprijs van 1 maart 1977 wordt geschat met dien verstande dat de huurprijs per jaar niet meer mag bedragen dan 8% van de totale bouwkosten, waaronder begrepen de waarde van de grond, van de betreffende woning. Die schatting kan door de huurcommissie ook ambtshalve geschieden.
3.
Nieuw gebouwde, op of na 1 maart 1977 voor het eerst in gebruik genomen, woningen mogen niet verhuurd worden, tenzij de huurcommissie de huurprijs, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de huurder of verhuurder heeft vastgesteld. Bij deze vaststelling van de huurprijs houdt de huurcommissie rekening met de totale bouwkosten, waaronder begrepen de waarde van de grond, van de betreffende woning, met dien verstande dat de huurprijs per jaar niet meer dan 12% van de bouwkosten bedragen.
4.
De eilandsraad kan de in de voorgaande leden genoemde percentages verhogen of verlagen. Aan de verhoging of verlaging kunnen voorwaarden worden verbonden.
5.
a. De huurcommissie geeft bij haar beslissing aan wanneer de vastgestelde huurprijs voor de nieuw gebouwde, na 1 maart 1977 voor het eerst in gebruik genomen woning ingaat. De dag van ingang mag niet op een vroegere datum worden vastgesteld dan de dag waarop het verzoek tot huurprijsvaststelling is ingediend.
b. Bij verhuur van een gemeubileerde woning is de verhuurder verplicht de prijzen voor woning en meubilering afzonderlijk vast te stellen. Voor de meubilering mag geen hogere huurprijs worden berekend dan het bedrag dat door de huurcommissie is vastgesteld.
6.
Wanneer het bedrag der bouwkosten, waaronder begrepen de waarde van de grond, van woningen door de huurcommissie op USD 56.000 of meer is vastgesteld, zijn de bepalingen van deze wet welke betrekking hebben op de huurprijs niet meer van toepassing op bedoelde woningen.
Artikel 3
De huurcommissie behandelt en beslist de bij haar aangebrachte zaken zo spoedig mogelijk. Hare beslissing is met redenen omkleed.
Zij keurt de hogere huurprijs niet goed, zo de verhuurder niet aannemelijk maakt, dat de hogere huurprijs redelijk is in verband met de normale huurwaarde op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vermeerderd met de hogere uitgaven, die hij terzake van de woning heeft te bestrijden en de kosten wegens het aanbrengen van ingrijpende verbeteringen en veranderingen. In bijzondere gevallen echter kan de huurcommissie de verhoging op andere grond goedkeuren.
De huurcommissie is bevoegd aan haar goedkeuring van de hogere huurprijs terugwerkende kracht te verlenen tot een bij de uitspraak te bepalen tijdstip, hetwelk niet vroeger kan zijn dan de dag, waarop het verzoek om goedkeuring is ingekomen, doch slechts indien haar gebleken is, dat de huurder met de verhoging instemt.
De huurcommissie is bevoegd de huurprijs voorwaardelijk goed te keuren, in dien zin, dat wanneer de door haar aangewezen verbeteringen of herstellingen aan de woning niet zijn aangebracht binnen een bij de uitspraak te bepalen tijd, de huurcommissie ambtshalve of op verzoek van de huurder, met terzijdestelling van de eerste uitspraak, alsnog een lagere huurprijs kan vaststellen.
Artikel 4
Keurt de huurcommissie de hogere huurprijs niet goed, dan stelt zij, de verhuurder gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het bedrag vast, waarvoor de woning mag worden verhuurd. Daarbij wordt rekening gehouden met de normale huurwaarde op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vermeerderd met de hogere uitgaven, die de verhuurder ter zake van de woning heeft te bestrijden, alsmede met de aangebrachte ingrijpende veranderingen en verbeteringen of, wat betreft een nieuw gebouwde woning, na 1 augustus 1939 voor het eerst in gebruik genomen, met de huurprijs, waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd, of indien huurprijsvaststelling heeft plaats gehad, met de huurprijs, welke door de huurcommissie is vastgesteld.
Bij haar beslissing houdt de huurcommissie rekening met de staat van onderhoud der woning, voor zover dit door verhuurder bekostigd wordt.
Artikel 5
De huurcommissie deelt aan de verhuurder en aan de huurder haar uitspraak schriftelijk mede.
Van de uitspraak der huurcommissie staat zowel aan de huurder als aan de verhuurder gedurende veertien dagen na de dagtekening der mededeling beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg.
Het Gerecht in eerste aanleg behandelt en beslist de bij hem aangebrachte zaken zo spoedig mogelijk. Indien hij de uitspraak niet bevestigd, doet hij wat der huurcommissie was.
Tegen zijne beslissing is geen rechtsmiddel toegelaten.
De regelen en vormen van het beroep van de uitspraken van de huurcommissie op het Gerecht in eerste aanleg worden nader in Hoofdstuk III geregeld.
Artikel 6
Na het verstrijken van zes maanden nadat omtrent de huurprijs van ene woning bij einduitspraak is beslist, kan een nieuwe uitspraak der huurcommissie omtrent die woning worden verzocht.
Artikel 7
Indien een hogere huurprijs voor het gebruik van een woning is bedongen dan ingevolge het bepaalde in de voorgaande artikelen geoorloofd is, geldt, in plaats van dat bedrag, de huurprijs, waarvoor de woning op of laatstelijk voor 1 Augustus 1939 is verhuurd geweest. Betreft het een woning welke voor 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet is verhuurd geweest dan geldt de som, welke door de huurcommissie als de huurprijs van 1 Augustus 1939 is geschat. Betreft het een nieuw gebouwde woning, na 1 Augustus 1939 voor het eerst in gebruik genomen, dan geldt de huurprijs waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd of, indien huurprijsvaststelling heeft plaats gehad, de huurprijs, welke door de huurcommissie is vastgesteld.
Artikel 8
Is voor de instelling der huurcommissie, doch na 1 Augustus 1939 een hogere huurprijs bedongen dan op of laatstelijk voor laatstgemeld tijdstip gold, of indien het een nieuw gebouwde woning betreft, dan de huurprijs waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd, of, indien huurprijsvaststelling heeft plaats gehad, dan de huurprijs welke door de huurcommissie is vastgesteld, dan is de verhuurder gehouden binnen een maand na die instelling zich tot de huurcommissie te wenden met het verzoek die hogere huurprijs goed te keuren, tenzij hij vrijwillig de huurprijs met ingang van de eerste dag der volgende maand verlaagt tot de huurprijs van 1 Augustus 1939 of die waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd, of, indien huurprijsvaststelling heeft plaats gehad, tot de huurprijs, welke door de huurcommissie is vastgesteld.
Is een woning, welke voor of op 1 Augustus 1939 niet verhuurd is geweest, daarna, doch voor de instelling der huurcommissie, wel verhuurd, dan vraagt de verhuurder binnen een maand na die instelling aan de huurcommissie schatting van de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en is hij gehouden ingeval die huurprijs wordt geschat op een lager bedrag dan de bedongen huurprijs, binnen een maand na de dag waarop omtrent de schatting bij einduitspraak is beslist, zich tot de huurcommissie te wenden met het verzoek de bedongen huurprijs goed te keuren, tenzij hij vrijwillig de huurprijs met ingang van de eerste dag der volgende maand verlaagt tot het door de commissie geschat bedrag.
Het bepaalde in de artikelen 3, 5 en 6 is van toepassing.
Keurt de huurcommissie de hogere huurprijs niet goed, dan stelt zij, op de wijze als in artikel 4 bepaald, een lager bedrag vast, hetwelk als huurprijs geldt. Deze verlaging werkt terug tot het tijdstip, door de huurcommissie te bepalen, welke tijdstip niet vroeger kan zijn dan 1 augustus 1939.
Van de vrijwillige verlaging van de huur, bedoeld in het eerst en tweede lid van dit artikel, geeft de verhuurder kennis aan de huurcommissie, die daarvan schriftelijk mededeling doet aan de huurder.
Artikel 9
Blijft de verhuurder in gebreke aan de verplichtingen in het eerste en tweede lid van het voorgaand artikel binnen de daarbij gestelde termijn te voldoen, dan geldt met ingang van de eerste dag der maand na afloop van die termijn, in plaats van de bedongen huurprijs, die waarvoor de woning op of laatstelijk voor 1 Augustus 1939 is verhuurd geweest; de som welke door de huurcommissie als de huurprijs van 1 Augustus 1939 is geschat, dan wel, indien het een nieuw gebouwde woning betreft, welke na die datum voor het eerste in gebruik is genomen, de huurprijs waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd, of, indien huurprijs vaststelling heeft plaats gehad, de huurprijs, welke door de huurcommissie is vastgesteld.
Indien de verhuurder de schatting van de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet heeft gevraagd, kan de commissie daartoe te allen tijde ambtshalve overgaan.
Artikel 9bis
De rechter kan elke vordering tot terugbetaling van op grond van de voorgaande artikelen teveel betaalde huur matigen, indien de billijkheid zulks vordert.
Artikel 10
De huur van een woonhuis wordt door opzegging van de zijde van de verhuurder niet beëindigd, zo daartoe niet de toestemming van de huurcommissie is verkregen, zelfs indien de opzegging is geschied voor de datum van de instelling der huurcommissie.
Indien ingevolge het bepaalde in artikel 1587 van het Burgerlijk Wetboek BES de huur van rechtswege een einde zou nemen, zonder dat de opzegging is vereist, doch de huurder deze voor bepaalde of onbepaalde tijd wenst te verlengen, houdt de huur niet op dan na verkregen toestemming van de huurcommissie.
De toestemming van de huurcommissie is eveneens vereist, indien de koper van een huis gebruik wil maken van de bevoegdheid, bij de huurovereenkomst voorbehouden om, ingeval van verkoop, de huurder tot de ontruiming van het gehuurde te noodzaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek BES.
De huurcommissie kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden treffende het gebruik van de woning. Niet/niet volledig nakomen der voorwaarden kan intrekking van de toestemming ten gevolge hebben en de toewijzing van de woning aan de oorspronkelijke huurder geschieden, onverminderd het recht van deze op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
Artikel 11
In de gevallen, in het voorgaand artikel bedoeld, doet de huurcommissie, partijen gehoord althans behoorlijk opgeroepen, zo spoedig mogelijk uitspraak. Hare beslissing is met redenen omkleed.
Artikel 12
Behoudens het bepaalde in het tweede lid, verleent de huurcommissie haar toestemming alleen indien de huurder aan zijn in artikel 1577 van het Burgerlijk Wetboek BES omschreven verplichtingen niet voldoet. Zij kan de huurder, op zijn verzoek, een termijn gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Na het verstrijken van die termijn beslist de huurcommissie na verhoor, althans behoorlijke oproeping, van partijen.
In bijzondere gevallen kan de huurcommissie de beëindiging van de huur op andere grond toestaan, indien haar blijkt, dat de eigenaar, of in geval van gedeeltelijke onderhuur, de hoofdbewoner daarbij een rechtmatig belang heeft.
Indien de huurcommissie haar toestemming verleent, bepaalt zij, met inachtneming van de termijnen welke het plaatselijk gebruik tot het doen van opzeggingen medebrengt, het tijdstip waarop de huur een einde zal nemen.
Van de uitspraken der huurcommissie, bedoeld in artikel 11, is hoger beroep op de rechter toegelaten. Het bepaalde in artikel 5 is ten deze toepasselijk.
Artikel 13
De verhuurder, die een der bepalingen van artikelen 2 bis of 8 overtreedt, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. Is een naamloze vennootschap, een coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of een stichting verhuurder, dan worden de bestuurders, leden van het bestuur of commissarissen met dezelfde straf gestraft. De bij dit besluit strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.
Artikel 14
De huurcommissie en het Gerecht in eerste aanleg zijn bevoegd bij de toepassing van dit besluit zodanige personen op te roepen en, al of niet na beëdiging, als getuigen of deskundigen te horen of te doen horen, als zij te hunner voorlichting nodig achten. Die personen zijn verplicht te verschijnen en de gevorderde voorlichting te geven. Zij worden opgeroepen bij aangetekende brief.
Aan de verschenen personen kan vergoeding worden toegelegd op de voet van het tarief van Besluit tarief justitiekosten strafzaken BES.
Artikel 15
De huurcommissie en het Gerecht in eerste aanleg zijn bevoegd om kosteloos inzage en afschrift of uittreksel te nemen of te doen nemen van de kohieren van de gebruiksbelasting voor zoveel betreft het eiland, waarvoor de commissie is ingesteld.
Artikel 16
Ter zake van de werkzaamheden van de huurcommissie en van het Gerecht in eerste aanleg ingevolge dit besluit worden aan belanghebbenden geen kosten in rekening gebracht.
Alle stukken, krachtens dit besluit opgemaakt, zijn vrij van kosten.
Artikel 17
Onder huur en verhuur wordt verstaan iedere overeenkomst onder welke naam of in welke vorm ook aangegaan, die ten doel heeft, het ten gebruike verkrijgen en verstrekken van een woning.
Onder huurprijs wordt verstaan het geheel van de geldelijke verplichtingen, welke de huurder tegen over de verhuurder bij of terzake van huur en verhuur op zich neemt.
Onder woning wordt verstaan ieder gebouw of elk gedeelte van een gebouw dat afzonderlijk wordt verhuurd, alsmede elk perceel huurgrond voor het hebben daarop van woning.
1.
De regeling hierbij bedoeld vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van winkels, magazijnen, tapperijen, koffiehuizen, logementen, sociëteiten, bierhuizen, ijshuizen, restaurants en kantoren, met dien verstande dat in plaats van het in artikel 2 bis, eerste en tweede lid, genoemde percentage een maximum-percentage van 10 zal gelden en in plaats van het in artikel 2 bis, derde lid, genoemde percentage een maximum-percentage van 14 zal gelden.
Evenmin is de regeling hierbij bedoeld van toepassing op de eerder genoemde panden, voor zover deze zijn gevestigd in een vrije zone op een daartoe bij besluit van de eilandsraad aangewezen industrieterrein.
De regeling hierbij bedoeld is niet van toepassing ten aanzien van zeehavens, luchthavens, hotels en op eerder genoemde panden voorzover deze in een zeehaven, op een luchthaven of in een hotel gevestigd zijn.
2.
Ten aanzien van de in het 1e lid genoemde objecten wordt de in het 1e en 2e lid van artikel 8der regeling bedoelde termijn gerekend in te gaan op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit en wordt voor de toepassing van het 1e lid van artikel 9 evenbedoelde termijn gesteld in de plaats van die aldaar bedoeld.
Artikel 18
De huurcommissie bestaat uit drie leden.
De leden der huurcommissie moeten zijn meerderjarige Nederlandse onderdanen, woonachtig op het eiland, waarvoor de huurcommissie is ingesteld.
Artikel 19
Onder de leden is een voorzitter, een vertegenwoordiger van de belangen van de huurders van woningen en een vertegenwoordiger van de belangen der verhuurders van woningen.
Niemand kan worden benoemd in meer dan een der bij het voorgaand lid genoemde hoedanigheden.
Bij iedere huurcommissie worden voorts benoemd een plaatsvervangend voorzitter, een plaatsvervangend lid, uitsluitend om bij afwezigheid of ontstentenis van het daartoe benoemd lid in de commissie de belangen van de huurders van woningen te vertegenwoordigen, een plaatsvervangend lid, uitsluitend om bij afwezigheid of ontstentenis van het daartoe benoemd lid in de commissie de belangen van de verhuurders te vertegenwoordigen. Zijn moeten aan dezelfde vereisten voldoen als de leden der huurcommissie.
Artikel 20
De eigenaar van een woonhuis wordt geacht als zodanig niet bij de belangen van de verhuurders betrokken te zijn, zolang hij dat huis zelf bewoont. De huurder van een woonhuis wordt geacht als zodanig niet bij de belangen van de huurders betrokken te zijn, zolang hij een huurcontract, ingegaan voor 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bezit, dat hem de huur van het huis voor tenminste twee jaren waarborgt.
Artikel 21
Aan de huurcommissie worden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris toegevoegd; zij moeten aan dezelfde vereisten voldoen als de leden der huurcommissie.
Artikel 22
De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de verdere leden, de plaatsvervangende leden, de secretaris en de plaatsvervangende secretaris der huurcommissie worden door het bestuurscollege benoemd en ontslagen.
Artikel 23
Een zaak kan alleen schriftelijk bij de huurcommissie aanhangig worden gemaakt.
Artikel 24
Hij die een verzoekschrift tot de huurcommissie heeft gericht, verschaft haar alle hem ten dienste staande gegevens ter vervulling van haar taak. Hij draagt zich ten deze naar de wenken, hem door of namens de huurcommissie gegeven.
Artikel 25
Wanneer er verschil bestaat tussen de verplichtingen, waartoe de verhuurder of de huurder was gehouden op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en die waartoe hij ter zake van de woning later gehouden is, dan begroot de huurcommissie de geldswaarde van het verschil in de verplichtingen des verhuurders of des huurders op de beide tijdstippen, en houdt met die begroting rekening bij de beoordeling of de hogere huurprijs redelijk is.
Artikel 26
Een woning die op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet verhuurd was, wordt voor de toepassing van deze wet geacht ook voor die dag niet verhuurd te zijn geweest, indien blijkt, dat zij zo vele jaren voor genoemde dag niet verhuurd is geweest, dat, ook al was de laatste huurprijs der woning bekend, het bedrag daarvan voor het bepalen van de normale huurwaarde der woning op 1 Augustus 1939 niet een geschikte maatstaf zou kunnen zijn.
Artikel 27
De huurcommissie schat ambtshalve de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van een woning, die voor of op die dag niet is verhuurd geweest, indien de schatting voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk is.
Artikel 28
Hij die voor een woning een hogere huurprijs wil bedingen dan die van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wendt zich vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek die hogere huurprijs goed te keuren.
Hij vermeldt daarbij kortelijks de gronden, waarop hij meent tot verhoging te moeten overgaan.
Die grond moet behoudens in de gevallen bedoeld aan het slot van het tweede lid van artikel 3, uitsluitend betrekking hebben op de normale huurwaarde op 1 Augustus 1939, de hogere uitgaven, die hij ter zake van de woning heeft te bestrijden, zoals meerdere onderhoudskosten en verhoogde hypotheekrente en ingrijpende verbeteringen of veranderingen aan de woning aangebracht.
Is de woning verhuurd, dan vermeldt hij tevens de naam des huurders.
Artikel 29
Voor het verzoekschrift, bedoeld bij het voorgaand artikel, kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende .........................
Wonende ............., verzoekt de huurcommissie te ......... om goed te keuren, dat hij de huurprijs van USD ........ per ........ van de woning, gelegen ............. met ingang van ........... verhoogt tot USD ........ per .............
De reden waarom verzoeker het noodzakelijk oordeelt tot verhoging over te gaan, is
De 1 ste maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba was de woning verhuurd voor USD ........ per ...........
De tegenwoordige huurder der woning is »
(ondertekening en dagtekening)
Indien dezelfde woning reeds het onderwerpen van een beslissing der huurcommissie heeft uitgemaakt, wordt daarvan melding gemaakt, b.v. op deze wijze:
«Bij beslissing van de ............. 19.. heeft de huurcommissie een verhoging van de maandelijkse huurprijs tot USD ........ goedgekeurd; het beroep van de toenmalige huurder tegen deze goedkeuring is door het Gerecht in eerste aanleg bij beschikking van de ............. 19.. verworpen».
Artikel 30
Het door de huurcommissie ingevolge artikel 4 als huurprijs vast te stellen bedrag kan niet lager zijn dan de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 31
Hij, die voor het eerst een woning wil verhuren, welke vóór of op 1 Augustus 1939 niet is verhuurd geweest, wendt zich vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek de huurprijs van 1 Augustus 1939 van die woning te schatten.
Verhuurt hij nochtans de woning zonder vooraf schatting van de huurprijs te hebben gevraagd, dan kan de huurder te allen tijde der huurcommissie verzoeken tot die schatting ambtshalve over te gaan.
Van de uitspraak der huurcommissie waarbij de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geschat, wordt door de secretaris der commissie aan de verhuurder en, ingeval het huis reeds verhuurd is, ook aan de huurder kennis gegeven.
De verplichting van het eerste lid vervalt, indien de huurcommissie de huurprijs van 1 Augustus 1939 reeds ambtshalve heeft geschat.
Artikel 32
Voor het verzoekschrift, bedoeld in de aanhef van het voorgaand artikel, kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende .........................
wonende te ......................... verzoekt de huurcommissie te ....................... de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te schatten van de woning, gelegen ......................., welke vóór of op 1 Augustus 1939 niet is verhuurd geweest.
Dit verzoek geschiedt omdat verzoeker de woning thans wenst te verhuren».
(ondertekening en dagtekening)
Artikel 33
In het geval, omschreven in het eerste lid van artikel 31, kan de verhuurder ook desgewenst de huurcommissie tegelijk verzoeken, indien de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba lager mocht geschat worden dan de huurprijs die hij wil bedingen, deze laatste goed te keuren.
Hij vermeldt dan kortelijks de gronden waarop hij meent, dat de huurcommissie de hogere huurprijs zou kunnen goedkeuren.
Artikel 34
Wil de verhuurder tegelijk schatting verzoeken en goedkeuring van de hogere huurprijs, dan wordt aan het model, vastgesteld bij artikel 32, het volgende toegevoegd:
«En aangezien verzoeker meent voor de woning een huurprijs te moeten bedingen van USD .............. per ................. verzoekt hij de huurcommissie tevens, om, indien dit bedrag hoger mocht blijken dan door de commissie geschatte huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die hogere huurprijs goed te keuren en zulks op grond dat ................»
Artikel 35
Hij, die voor een nieuw gebouwde woning, na 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het eerst in gebruik genomen, een hogere huurprijs wil bedingen dan die, waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd, of indien huurprijsvaststelling heeft plaats gehad, dan de huurprijs, welke door de huurcommissie is vastgesteld, wendt zich vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek die hogere huurprijs goed te keuren.
Artikel 28, tweede en derde lid, vindt overeenkomstige toepassing.
Het verzoekschrift kan, met de nodige wijziging, worden ingekleed volgens het model, bij artikel 29 vastgesteld.
Artikel 36
Bij de behandeling van een verzoek als bedoeld in het voorgaand artikel aanvaardt de huurcommissie als de normale huurwaarde der woning de huurprijs, waarvoor zij voor het eerst is verhuurd.
Het bepaalde in artikel 25 vindt overeenkomstige toepassing.
Het door de huurcommissie ingevolge artikel 4 als huurprijs vast te stellen bedrag kan niet lager zijn dan de huurprijs, waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd. Bij de vaststelling houdt de huurcommissie rekening met de hogere uitgaven, die de verhuurder ter zake van de woning heeft te bestrijden.
Artikel 37
Indien de verhuurder van een woning, die vóór de instelling van de huurcommissie is verhuurd voor een hogere huurprijs dan die van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba er in toestemt de huur overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 te verlagen, doet hij binnen een maand na de instelling van de huurcommissie een schriftelijke mededeling toekomen, welke kan worden gedaan in deze vorm:
«De ondergetekende .........................
wonende te ......................... deelt bij deze aan de huurcommissie te mede dat de huurprijs van de woning gelegen ........................., welke thans bedraagt USD ................. per ................., met ingang van de eerste der komende maand door hem wordt verlaagd tot USD ................. per ................. zijnde de huurprijs die voor de woning gold op (laatstelijk vóór) 1 Augustus 1939».
(ondertekening en dagtekening)
Artikel 38
Indien de verhuurder niet bereid is de huur overeenkomstig het bepaalde in het voorgaand artikel te verlagen, wendt hij zich binnen een maand na de instelling tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek de hogere huurprijs goed te keuren.
Artikel 28, tweede en derde lid, vindt overeenkomstige toepassing.
Voor het verzoekschrift kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende ........................., wonende te ......................... deelt bij deze aan de huurcommissie te ......................... mede, dat hij de woning, gelegen ........................., die op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verhuurd was voor een huurprijs van USD ................. per .................. later, namelijk de dus voor de instelling van de huurcommissie, heeft verhuurd voor USD ................. per .................
De reden waarom verzoeker het noodzakelijk heeft geoordeeld tot die verhoging over te gaan, is .........................
Mitsdien verzoekt hij de huurcommissie die hogere huurprijs goed te keuren».
(ondertekening en dagtekening).
Artikel 39
Van de indiening van een mededeling als bedoeld in artikel 37 en van een verzoek als bedoeld in artikel 38 wordt door de secretaris der huurcommissie onverwijld kennis gegeven aan de huurder.
Het door de huurcommissie ingevolge artikel 8, vierde lid als huurprijs vast te stellen bedrag kan niet lager zijn dan de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 40
Indien de verhuurder eerst na het verstrijken van een maand na de instelling van de huurcommissie zich tot haar wendt met het verzoek de voor die instelling bedongen hogere huurprijs goed te keuren, wordt daarvan door de secretaris der huurcommissie onverwijld kennis gegeven aan de huurder, onder aantekening dat, gerekend vanaf de eerste dag der maand na het verstrijken van bedoelde termijn, geen hogere huur verschuldigd is geweest dan die welke op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de woning gold.
De huurcommissie neemt het verzoek in behandeling als ware het een verzoek om een hogere huurprijs te mogen bedingen als bedoeld in artikel 28. De secretaris doet intussen aan de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie mededeling van de overtreding van dit besluit.
Artikel 41
Indien een woning, welke voor of op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet is verhuurd geweest, vóór de instelling van de huurcommissie is verhuurd, wendt de verhuurder zich binnen een maand na die instelling tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek de huurprijs van 1 Augustus 1939 van die woning te schatten.
Na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn kan de huurder te allen tijde der huurcommissie verzoeken tot die schatting ambtshalve over te gaan.
Artikel 42
[Vervallen]
Artikel 43
In het geval, omschreven in het eerste lid van artikel 41, kan de verhuurder ook desgewenst de huurcommissie tegelijk verzoeken, indien de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba lager mocht worden geschat dan de tegenwoordige huurprijs, deze laatste goed te keuren.
Hij vermeldt dan kortelijks de gronden waarop hij meent dat de huurcommissie de hogere huurprijs zou kunnen goedkeuren en de naam van de huurders.
Artikel 44
Wil de verhuurder tegelijk schatting verzoeken en goedkeuring van de hogere huurprijs, dan wordt aan het model, vastgesteld bij artikel 42, het volgende toegevoegd:
«En aangezien verzoeker bij bovenbedoelde overeenkomst voor de woning een huurprijs heeft bedongen van USD ................. per ........................., verzoekt hij de huurcommissie tevens om, indien de tegenwoordige huurprijs hoger blijkt dan de door de huurcommissie geschatte huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die hogere huurprijs goed te keuren.
Die goedkeuring zou kunnen gegrond zijn op de overweging
De tegenwoordige huurder der woning is .........................»
Artikel 45
Indien een woning welke voor of op 1 augustus 1939 niet is verhuurd geweest, voor de instelling van de huurcommissie is verhuurd en de verhuurder eerst na het verstrijken van een maand na de instelling van de huurcommissie zich tot haar wendt met het verzoek de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de woning te schatten, dan neemt de huurcommissie het verzoek in behandeling evenals ware het tijdig gedaan. De secretaris doet intussen aan de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie mededeling van de overtreding van dit besluit.
Artikel 46
[Vervallen]
Artikel 47
[Vervallen]
Artikel 48
Indien de verhuurder niet bereid is de huur overeenkomstig het bepaalde in het voorgaand artikel te verlagen, wendt hij zich binnen een maand na de instelling van de huurcommissie tot haar met het schriftelijk verzoek de hogere huurprijs goed te keuren.
Artikel 28, tweede en derde lid, vindt overeenkomstige toepassing.
Het verzoekschrift kan, met de nodige wijziging, worden ingekleed volgens het model bij artikel 38 vastgesteld.
Artikel 49
Van de indiening van een verzoek als bedoeld in het voorgaand artikel wordt door de secretaris der huurcommissie onverwijld kennis gegeven aan de huurder.
De artikelen 36 en 40 vinden overeenkomstige toepassing.
Artikel 50
Indien de verhuurder ener woning, welke voor onbepaalde tijd is verhuurd, of waarvan de huur ingevolge de schriftelijke huurovereenkomst kan worden opgezegd, aan de huurder de huur wil opzeggen, wendt hij zich vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk verzoek daartoe toestemming te verlenen.
Hij vermeldt daarbij de naam van de huurder en kortelijks de gronden waarop hij meent de huur te moeten opzeggen. Die gronden moeten, behoudens het geval, bedoeld in het tweede lid van artikel 12, uitsluitend betrekking hebben op het niet voldoen door de huurder aan zijn verplichtingen.
Artikel 51
Voor het verzoekschrift, bedoeld bij het voorgaand artikel, kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende .........................,
wonende te ......................... deelt bij deze aan de huurcommissie te ......................... mede, dat hij de woning, gelegen ......................... voor onbepaalde tijd (bij schriftelijke overeenkomst, waarvan afschrift hierbij overgelegd wordt, met ingang van ......................... voor de tijd van .........................) heeft verhuurd aan ......................... voor de huurprijs van USD ................. per .................; dat hij de huur met ingang van ......................... wenst op te zeggen.
De reden waarom hij daartoe wil overgaan is ......................... Derhalve verzoekt hij overeenkomst het bepaalde in artikel 10 van Huurcommissie-Regeling de huurcommissie om tot de opzegging van de huur toestemming te verlenen».
(ondertekening en dagtekening).
Artikel 52
Indien bij de behandeling van het verzoek blijkt, dat er tussen de verhuurder en de huurder geschil bestaat over het bedrag der huur, hetwelk op grond van bepalingen van dit besluit verschuldigd is, zal de huurcommissie daarnaar onderzoek doen, aan partijen mededelen, welk bedrag van de huur naar hare mening verschuldigd is en hare toestemming niet verlenen alvorens de huurder een termijn te hebben gegund om alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.
Artikel 53
Artikel 50 vindt overeenkomstige toepassing in de gevallen bedoeld in het tweede en derde lid van artikel 10.
Het verzoekschrift kan, met de nodige wijzigingen, worden ingekleed volgens het model, bij artikel 51 vastgesteld.
Bij de behandeling van het verzoekschrift is artikel 52 van toepassing.
Artikel 54
Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter worden zijn werkzaamheden verricht door de plaatsvervangende voorzitter. Bij afwezigheid of ontstentenis van een ander lid, neemt een der plaatsvervangende leden zitting op verzoek van de voorzitter en met inachtneming van het bepaalde bij artikel 19, derde lid. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris worden zijn werkzaamheden verricht door de plaatsvervangende secretaris of, bij afwezigheid of ontstentenis van deze, door het lid der huurcommissie, dat de voorzitter daartoe zal aanwijzen.
Artikel 55
Waar in deze wet sprake is van de «voorzitter» van de huurcommissie, wordt daaronder mede verstaan de plaatsvervangende voorzitter, die bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden verricht.
Onder de «secretaris» wordt mede verstaan de plaatsvervangende secretaris, wanneer deze op verzoek van de voorzitter de werkzaamheden van de secretaris verricht.
Een plaatsvervangend lid, dat op verzoek van de voorzitter aan de werkzaamheden van de huurcommissie deelneemt is, wat die werkzaamheden betreft, lid der huurcommissie in de plaats van het lid dat hij vervangt.
Artikel 56
De secretaris geniet voor zijn werkzaamheden een schadeloosstelling, waarvan het bedrag door het bestuurscollege wordt vastgesteld.
Artikel 57
De huurcommissie kan geen zaak behandelen, indien niet drie leden aanwezig zijn en de belangen van huurders en die van verhuurders van woningen niet gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.
Artikel 58
De leden en de secretaris van de huurcommissie zijn verplicht het geheim der beraadslagingen te bewaren. Zij zijn voorts verplicht tot geheimhouding omtrent al hetgeen hun in hun hoedanigheid is bekend geworden.
Artikel 59
De secretaris doet alle ingekomen stukken, betrekking hebbende op woningen waaromtrent de huurcommissie heeft te oordelen, onverwijld aan de voorzitter ter kennisneming toekomen.
Artikel 60
De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur van behandeling van de zaak. De secretaris geeft daarvan onverwijld kennis aan de leden.
Schriftelijke bescheiden, tot de zaak betrekkelijk, worden voor de behandeling bij de secretaris nedergelegd ter kennisneming van de leden.
Artikel 61
De leden onthouden zich van deelneming aan de behandeling van enige zaak, welke hun, hun echtgenoten of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, persoonlijk aangaat, of waarin zij of een der genoemde personen als gemachtigden zijn betrokken. Deze onthouding wordt ten aanzien van de bepaalde zaak als afwezigheid aangemerkt.
Artikel 62
De oproeping van de huurder en van de verhuurder om bij de behandeling van een verzoek om goedkeuring van een hogere huurprijs of om toestemming tot opzegging van de huur tegenwoordig te zijn, geschiedt door de secretaris bij aangetekende brief.
Artikel 63
Indien de huurcommissie ingeval van een verzoek om goedkeuring van een hogere huurprijs na kennisneming van het verzoekschrift van oordeel is, dat de verhuurder aannemelijk heeft gemaakt, dat de hogere huurprijs redelijk is in verband met de normale huurwaarde der woning op 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vermeerderd met de hogere uitgaven, die hij ter zake van de woning heeft te bestrijden, dan kan zij de hogere huurprijs goedkeuren zonder oproeping van huurder en verhuurder.
Artikel 64
Huurder en verhuurder kunnen zich voor de huurcommissie door een gemachtigde doen bijstaan of door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
Artikel 65
De oproeping van personen om als getuigen of deskundigen te worden gehoord geschiedt door de secretaris.
Indien de huurcommissie beëdiging van een getuige wenselijk oordeelt, geschiedt deze op de wijze van zijn godsdienstige gezindheid voor het afleggen der verklaring.
Ook kan de huurcommissie getuigen of deskundigen horen, die door een der partijen medegebracht, vrijwillig voor haar verschijnen.
Artikel 66
Indien de huurcommissie voor de schatting van de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van een woning, die voor of op die dag niet is verhuurd geweest, voorlichting door deskundigen, zoals bij artikel 14 bedoeld, onnodig oordeelt, kan zij een of meer harer leden opdragen een onderzoek in te stellen en verslag uit te brengen.
Artikel 67
De huurcommissie kan een of meer harer leden opdragen de zaken te onderzoeken, voordat deze door haar worden beslist.
De huurcommissie kan voorts een of meer harer leden opdragen een plaatselijk onderzoek in te stellen of getuigen of deskundigen te horen. Zij kan deze leden de secretaris toevoegen.
Artikel 68
In alle zaken doet de voorzitter hoofdelijk rondvraag, te beginnen met het jongste lid in leeftijd. Zelf brengt hij het laatst zijn advies uit.
Ieder aanwezig lid is verplicht zijn advies uit te brengen.
Artikel 69
Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 70
De uitspraak der huurcommissie wordt op het verzoekschrift gesteld of daaraan gehecht. Zij is met redenen omkleed, zij vermeldt de leden, die haar hebben gegeven, en wordt door de voorzitter en de secretaris der zitting, waarin de beslissing genomen is, ondertekend.
De mededeling van de uitspraak der huurcommissie ingevolge artikel 5, eerste lid in verband met artikel 8, derde lid en artikel 12, vierde lid, geschiedt bij gedagtekende aan te tekenen brieven van de secretaris, waarbij aan ieder hunner een afschrift der uitspraak en van het verzoekschrift toegezonden wordt.
Artikel 71
Indien een verzoekschrift niet voldoende mededeling bevat, stelt de secretaris de verzoeker in de gelegenheid het verzoekschrift aan te vullen. De secretaris is hem daarbij, voor zoveel nodig, behulpzaam.
Artikel 72
De secretaris is bij de zitting der huurcommissie tegenwoordig. Hij houdt aantekening van hetgeen aldaar verhandeld wordt, met vermelding van de zakelijke inhoud van de verklaringen van de door de commissie gehoorde personen.
Artikel 73
Op schriftelijke aanvrage geeft de secretaris schriftelijke inlichtingen betreffende uitspraken der huurcommissie in zake schattingen, goedkeuringen en vaststellingen van huurprijzen en toestemmingen tot opzegging en beëindiging van huur.
Artikel 74
De secretaris houdt drie afzonderlijke registers, te weten:
1°. van de uitspraken der huurcommissie waarbij de huurprijs van 1 maart 1977 voor wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geschat van woningen die voor of op die dag niet zijn verhuurd geweest («Schattingen»);.
2°. van de uitspraken der huurcommissie, waarbij beslist is op verzoek om goedkeuring van een hogere huurprijs («Verhoging»);
3°. van de uitspraken der huurcommissie, waarbij beslist is op verzoeken om toestemming tot opzegging of beëindiging van huur («Beëindiging»).
In deze registers worden, ieder onder een afzonderlijk nummer kortelijks vermeld alle zaken in de volgorde waarin zij worden aangebracht.
Artikel 75
De secretaris verricht voorts de werkzaamheden, hem door de huurcommissie of door haar voorzitter opgedragen.
Artikel 76
Voor de bestrijding van bureau-onkosten en de uitbetaling van de aan getuigen en deskundigen toe te leggen vergoedingen worden de secretaris gelden ter goede rekening verstrekt.
Artikel 77
Het beroep van de uitspraak van de huurcommissie geschiedt bij een geschrift, waarin aan het Gerecht in eerste aanleg wordt verzocht die uitspraak te vernietigen en een andere te geven.
Artikel 78
Het verzoekschrift vermeldt de redenen, waarom de uitspraak van de huurcommissie de verzoeker onjuist voorkomt, en de uitspraak, die de verzoeker in de plaats daarvan wenst.
Artikel 79
Bij het verzoekschrift worden overgelegd het de verzoeker toegezonden afschrift van de uitspraak van de huurcommissie en de brief van de secretaris waarbij het werd toegezonden.
Artikel 80
Voor het verzoekschrift, door de verhuurder in te zenden, kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende .........................
wonende te ......................... deelt bij deze aan het Gerecht in eerste aanleg te ......................... mede, dat de huurcommissie te ......................... op zijn verzoek om ......................... heeft beschikt volgens de uitspraak, waarvan een afschrift hiernevens wordt overgelegd;
dat die uitspraak hem onjuist voorkomt op grond dat .........................
Weshalve hij het Gerecht in eerste aanleg verzoekt die uitspraak te vernietigen en in plaats daarvan .........................»
(ondertekening en dagtekening)
Artikel 81
Voor het verzoekschrift, door de huurder in te zenden, kan het volgend model worden gebezigd:
«De ondergetekende .........................
wonende ......................... deelt bij deze aan het Gerecht in eerste aanleg te ......................... mede, dat de huurcommissie te ......................... op verzoek van de verhuurder omtrent zijn woning een beschikking heeft gegeven, waarvan een afschrift hiernevens wordt overgelegd;
Dat die uitspraak hem onjuist voorkomt op grond dat .........................;
Weshalve hij het Gerecht in eerste aanleg verzoekt die uitspraak te vernietigen en in plaats daarvan .........................»
(ondertekening en dagtekening)
Artikel 82
De griffier van het Gerecht in eerste aanleg deelt onverwijld aan de secretaris der huurcommissie schriftelijk mede dat beroep van de uitspraak is aangetekend.
Hij deelt hem de beslissing van de rechter met haar dagtekening onverwijld schriftelijk mede en zendt hem, indien het Gerecht in eerste aanleg de uitspraak van de huurcommissie niet in allen dele heeft bevestigd, een afschrift dier beslissing.
De secretaris van de huurcommissie doet van de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg, onverwijld schriftelijk mededeling aan de verhuurder en de huurder en houdt daarvan aantekening in zijn registers.
Artikel 83
Het Gerecht in eerste aanleg verklaart het beroep van de huurder of van de verhuurder van de uitspraak van de huurcommissie niet ontvankelijk, indien het niet steunt op de grond dat de huurcommissie bij die uitspraak niet of niet voldoende in acht heeft genomen, hetgeen bepaald is bij artikelen 3, 4, 8 of 12 of bij een van de artikelen van Hoofdstuk II § 3 van dit besluit, en indien daarbij niet de reden is vermeld waarom dit naar de mening van de verzoeker het geval is.
Artikel 84
Indien het Gerecht in eerste aanleg uit de toegezonden stukken blijkt, dat het beroep niet ontvankelijk is, verwerpt hij het beroep zonder nader onderzoek van de zaak.
Artikel 85
Indien het Gerecht in eerste aanleg een nader onderzoek der zaak nodig oordeelt, bepaalt hij dag, plaats en uur van behandeling en doet hij de verzoeker en diens wederpartij door de griffier bij aangetekende brief oproepen om bij de behandeling tegenwoordig te zijn.
Artikel 86
Indien het Gerecht in eerste aanleg beëdiging van een getuige of een deskundige wenselijk oordeelt, geschiedt deze voor het afleggen van de verklaring op de wijze van zijn godsdienstige gezindheid.
Ook kan het Gerecht in eerste aanleg getuigen of deskundigen horen, die, door een der partijen medegebracht, vrijwillig voor hem verschijnen.
Artikel 87
Indien het Gerecht in eerste aanleg de uitspraak der huurcommissie niet bevestigt, is hij, doende wat der huurcommissie was, niet gebonden aan hetgeen in het verzoekschrift is verzocht.
Artikel 88
Op schriftelijke aanvrage geeft de griffier schriftelijke inlichtingen betreffende beslissingen door het Gerecht in eerste aanleg genomen.
Artikel 89
In de modellen hierboven wordt in plaats van «woning» gelezen «een perceel huurgrond voor het hebben daarop van een woning», indien het zodanig perceel huurgrond betreft.
Artikel 90
Deze wet kan worden aangehaald als Wet huurcommissieregeling BES
Artikel 91
[Vervallen]
Inhoudsopgave
+ Inleidende bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht