Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) noodzakelijk is de Wet op het financieel toezicht met die richtlijn in overeenstemming te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II.]
Artikel II
[Wijzigt de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I.]
Artikel III
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]
1.
Ter voorbereiding op de invoering van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU 2009, L 335) kan de Nederlandsche Bank de besluiten, bedoeld in artikel 308 bis, eerste lid, onderdelen a tot en met i en k en l, tweede en derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II nemen.
2.
Besluiten van de Nederlandsche Bank als bedoeld in artikel 308 bis, vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II treden niet in werking voor 1 januari 2016.
1.
Op herverzekeraars, levensverzekeraars en schadeverzekeraars die met ingang van 1 januari 2016 geen nieuwe verzekeringen sluiten en uitsluitend hun bestaande verzekeringsportefeuille beheren en afwikkelen, zijn de titels I, II en III van de richtlijn solvabiliteit II niet van toepassing mits zij voldoen aan artikel 308 ter, eerste lid, onderdeel a of b, en derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II.
2.
Op de in het eerste lid bedoelde verzekeraars is artikel 308 ter, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II van toepassing.
3.
Artikel 308 ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II is van toepassing op een verzekeraar die:
a. op 31 december 2015 in het bezit was van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht ;
b. voldeed aan de op dat moment geldende solvabiliteitseisen van de Wet op het financieel toezicht ; en
c. op 1 januari 2016 zou moeten voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de richtlijn solvabiliteit II maar gedurende dat jaar niet daaraan voldoet.
4.
Artikel 308 ter, zeventiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II is van toepassing op het niveau van een verzekeringsrichtlijngroep, indien de verzekeraars in die groep op 31 december 2015 voldoen aan de ingevolge artikel 3:285, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht vereiste aangepaste solvabiliteit.
Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel VI
Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie Omnibus II-richtlijn.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 24 juni 2015
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de negende juli 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IIIb
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht