Wet van 24 december 1992, houdende invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met het vervallen van de accijnsheffing van alcoholvrije dranken, van suiker en suikerhoudende produkten en van pruimtabak en snuiftabak en de inwerkingtreding van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten het wenselijk is de wetten waarin naar de accijns wordt verwezen aan te passen, alsmede overgangsmaatregelen te treffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
De bepalingen van de Wet op de accijns blijven van toepassing met betrekking tot feiten die leiden tot de verschuldigdheid van accijns of de verplichting tot voldoening van accijns alsmede tot het verlenen van teruggaaf van accijns van alcoholvrije dranken, van suiker en suikerhoudende produkten of van pruimtabak en snuiftabak die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 1993 en met betrekking tot strafbare feiten die hebben plaatsgevonden vóór die datum.
1.
Op grond van de Wet op de accijns verleende vergunningen voor een accijnsgoederenplaats voor alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, met uitzondering van vergunningen voor accijnsgoederenplaatsen waarvoor de vergunning is verleend ter zake van het vervaardigen van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, worden aangemerkt als krachtens de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten verleende vergunningen voor een inrichting voor die soorten goederen.
2.
De aan het eind van 31 december 1992 in een in het eerste lid bedoelde accijnsgoederenplaats aanwezige hoeveelheid alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak wordt aangemerkt als aanwezig bij de aanvang van 1 januari 1993 in de in het eerste lid bedoelde inrichting.
Artikel X
Op grond van de Wet op de accijns gestelde zekerheid voor de accijns met betrekking tot alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, wordt aangemerkt als op grond van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten gestelde zekerheid.
1.
Op grond van de Wet op de accijns verleende vergunningen voor het met vrijstelling van accijns betrekken van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, worden aangemerkt als op grond van hoofdstuk V van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten verleende vergunningen.
2.
De aan het eind van 31 december 1992 aanwezige hoeveelheid alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak die op grond van een krachtens de Wet op de accijns verleende vergunning met vrijstelling is betrokken, wordt aangemerkt als bij de aanvang van 1 januari 1993 op grond van een krachtens hoofdstuk V van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten verleende vergunning met vrijstelling betrokken alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak.
1.
Degene die limonade als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, of groentesap vervaardigt, moet uiterlijk 7 januari 1993 een verzoek als bedoeld in artikel 15 van die wet indienen bij de inspecteur voor een vergunning voor een inrichting.
2.
De in het verzoek, bedoeld in het eerste lid, vermelde plaats wordt met ingang van 1 januari 1993 tot wederopzegging aangemerkt als een inrichting.
3.
De inspecteur onderzoekt vóór 1 april 1993 of de plaatsen die ingevolge het tweede lid worden aangemerkt als inrichting voldoen aan de bij of krachtens de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor een inrichting.
4.
Met betrekking tot plaatsen waar limonade of groentesap als bedoeld in het eerste lid voorhanden is, anders dan door vervaardiging aldaar, waarvoor uiterlijk 7 januari 1993 een verzoek als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten voor een vergunning voor een inrichting is ingediend, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
1.
Een verzoek voor een vergunning voor het met vrijstelling van belasting betrekken van limonade, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, of van groentesap, wordt tot wederopzegging aangemerkt als te zijn toegewezen met ingang van 1 januari 1993, indien het verzoek daartoe uiterlijk 7 januari 1993 is ontvangen door de inspecteur.
2.
De inspecteur onderzoekt vóór 1 april 1993 of degenen die een in het eerste lid bedoeld verzoek hebben ingediend, voldoen aan de bij of krachtens de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende vergunning.
1.
Limonade, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, en groentesap die bij de aanvang van 1 januari 1993 aanwezig zijn in of in vervoer zijn naar een opslagplaats, zijn onderworpen aan een heffing die gelijk is aan het bedrag van de belasting op grond van artikel 10 van genoemde wet.
2.
Aan de heffing zijn niet onderworpen limonade en groentesap als bedoeld in het eerste lid:
a. die aanwezig zijn in een entrepot, een plaats voor tijdelijke opslag of in een inrichting als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten , dan wel in vervoer zijn daarnaar toe; of
b. waarvoor een vrijstelling geldt.
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder opslagplaats verstaan elk gebouw of terrein waar limonade of groentesap als bedoeld in het eerste lid voor commerciële doeleinden voorhanden is. Opslagplaatsen in gebruik bij een zelfde persoon worden te zamen als één opslagplaats beschouwd.
4.
De eigenaar van de in een opslagplaats aanwezige limonade of groentesap als bedoeld in het eerste lid is gehouden uiterlijk 7 januari 1993 aangifte te doen van de hoeveelheid van de aan de heffing onderworpen limonade of groentesap.
5.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aangifte.
6.
De belasting is verschuldigd door degene die is gehouden tot het doen van aangifte.
7.
De heffing blijft achterwege voorzover de te heffen belasting niet meer bedraagt dan f 500. Indien de te heffen belasting in zijn geheel niet meer bedraagt dan f 500 blijft de aangifte, bedoeld in het vierde lid, achterwege. Artikel 4 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten vindt geen toepassing met betrekking tot de voorraad waarover de heffing op grond van deze bepaling achterwege blijft.
1.
Voor suiker en suikerhoudende produkten die aan het eind van 31 december 1992 aanwezig zijn in of in vervoer zijn naar een opslagplaats wordt op verzoek teruggaaf van accijns verleend ten bedrage van f 0,0868 per 100 kg per eenheid van het suikergetal.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels voor de uitvoering van de teruggaaf worden gesteld. Daarbij kan worden bepaald dat de teruggaaf naar forfaitaire maatstaven geschiedt.
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder opslagplaats verstaan elk gebouw of terrein waar suiker en suikerhoudende produkten voor commerciële doeleinden voorhanden zijn. Opslagplaatsen in gebruik bij een zelfde persoon worden te zamen als één opslagplaats beschouwd.
4.
De inspecteur stelt het bedrag van de teruggaaf vast bij beschikking.
5.
Teruggaaf wordt niet verleend indien het terug te geven bedrag niet meer bedraagt dan f 200.
Artikel XVI
Artikel 35 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten is van toepassing met betrekking tot accijnszegels die zijn aangevraagd op de voet van de Wet op de accijns .
Artikel XVII
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot de uitvoering van de overgang van de Wet op de accijns naar de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten .
Artikel XVIII
Waar in deze wet de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten is aangehaald met vermelding van het Staatsblad waarin die wet is geplaatst, wordt bij plaatsing van deze wet in het Staatsblad na " Stb. 1992," ingevoegd het nummer van het Staatsblad waarin de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten is geplaatst.
Artikel XIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXII
[Bevat wijzigingen in deze regelgeving.]
Artikel XXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1992
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de dertigste december 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht