Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Artikel 2 Wet inzake de geldtransactiekantoren

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister draagt zorg voor de inschrijving in het register van ieder geldtransactiekantoor dat daarom verzoekt, tenzij Onze Minister op grond van de beoordeling van de betrouwbaarheid van een van de in het tweede lid, onder a, b, c of d, bedoelde personen of op grond van de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie:
a. van oordeel is dat hierdoor de integriteit van het financiƫle stelsel wordt aangetast of aannemelijk is dat deze zou kunnen worden aangetast. Daarvan is in elk geval sprake indien Onze Minister een redelijk vermoeden heeft dat het geldtransactiekantoor of een of meer van de in het tweede lid, onder a, b, c of d, bedoelde personen zich schuldig maken of schuldig zullen maken aan witwassen of heling van geld dan wel betrokken zijn of zullen zijn bij de financiering van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld; of
b. van oordeel is dat de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie onvoldoende is om een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te handhaven of om aan de op het geldtransactiekantoor rustende overige wettelijke verplichtingen te voldoen.
2.
Het verzoek om inschrijving bevat de volgende gegevens en bescheiden:
a. de identiteit en de antecedenten van de bestuurders van het geldtransactiekantoor;
b. de identiteit en de antecedenten van degenen die het dagelijks beleid van het geldtransactiekantoor bepalen of mede bepalen;
c. de identiteit en de antecedenten van de personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn de onder a en b bedoelde personen te benoemen of te ontslaan;
d. de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het geldtransactiekantoor, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
e. de naam, het adres en de vestigingsplaats van het geldtransactiekantoor en, indien van toepassing, het adres en de vestigingsplaats van diens bijkantoren;
f. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering, en de voorziene administratieve organisatie van het geldtransactiekantoor;
g. het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
h. de geldtransacties, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder c, die het geldtransactiekantoor uitvoert of voornemens is uit te voeren;
i. overige gegevens en bescheiden die Onze Minister nodig heeft in het belang van de beoordeling van de aanvraag.
3.
In het register worden opgenomen de naam, het adres en de vestigingsplaats van het geldtransactiekantoor, het adres en de vestigingsplaats van de bijkantoren, de datum van inschrijving van het geldtransactiekantoor in het register, het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het soort geldtransacties dat het geldtransactiekantoor uitvoert of voornemens is uit te voeren.
4.
Een geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register meldt iedere voorgenomen wijziging die optreedt in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a, b of c, voor zover deze het aantal of identiteit van de daar genoemde personen betreft, of in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder h, vooraf aan Onze Minister.
5.
Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd, indien Onze Minister het voornemen daartoe afwijst binnen zes weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het vierde lid, of, indien Onze Minister om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen.
6.
Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, onder a, b of c, dan wel in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder d, e, f, g of i, meldt het geldtransactiekantoor deze onverwijld schriftelijk aan Onze Minister.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. De registratie en het toezicht
+ Hoofdstuk 3. Controle en inlichtingen
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen inzake uitwisseling van gegevens of inlichtingen
+ Hoofdstuk 5. Overdracht van toezicht
+ Hoofdstuk 6. Beroep
+ Hoofdstuk 7. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
+ Hoofdstuk 8. Wijzigingen van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht