Artikel 14
Op de inschrijving in de openbare registers van een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak als bedoeld in artikel 3, tweede lid, en een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 15, derde lid, zijn de artikelen 24, eerste lid, en 26 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
1.
Het bestuursorgaan dat een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft vastgesteld dan wel Onze Minister die het aangaat, indien een beperkingenbesluit een algemeen verbindend voorschrift in een wet of algemene maatregel van bestuur is, draagt er zorg voor dat het beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak wordt voorzien van de kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak of zaken waarop deze betrekking heeft en ter inschrijving in de openbare registers aan de Dienst wordt aangeboden.
2.
Het ter inschrijving aanbieden, bedoeld in het eerste lid, geschiedt:
a. bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1°, binnen vier dagen na de dag van bekendmaking van het beperkingenbesluit;
b. bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, binnen vier dagen na de dag waarop het beperkingenbesluit is verzonden;
c. bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 3°, binnen vier dagen na de dag waarop de inschrijving door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de aanwijzing van een monument of archeologisch monument als rijksmonument in het rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, heeft plaatsgevonden;
d. bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 4°, binnen vier dagen na de dag waarop het beperkingenbesluit is verzonden of van het beperkingenbesluit kennisgeving is gedaan;
e. bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5°, binnen vier dagen na de dag waarop de inschrijving van het besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak als beschermd monument heeft plaatsgevonden;
f. bij een op een beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, binnen vier dagen na de dag waarop het bestuursorgaan een gewaarmerkt afschrift daarvan heeft ontvangen.
3.
Indien een publiekrechtelijke beperking die voortvloeit uit een in de openbare registers ingeschreven beperkingenbesluit onherroepelijk en anders dan ten gevolge van een beperkingenbesluit of een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak is vervallen, biedt het bestuursorgaan, bedoeld in het eerste lid, binnen vier dagen na de dag waarop dit bij hem bekend is geworden en met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, de Dienst ter inschrijving in de openbare registers een verklaring met betrekking tot het vervallen van die beperking aan.
Artikel 15a
Met het oog op de kenbaarheid van de in de basisregistratie kadaster opgenomen gegevens van beperkingenbesluiten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep en rechterlijke uitspraken, alsmede van vervallenverklaringen als bedoeld in artikel 15, derde lid, verlenen burgemeester en wethouders op verzoek ten kantore van de gemeente aan eenieder inzage in de basisregistratie kadaster door middel van een aansluiting op die registratie.
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens een andere wet dan deze wet verstrekt de Dienst periodiek aan een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 15, eerste lid, een overzicht van wijzigingen in de kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak of zaken waarop een door dat bestuursorgaan op grond van artikel 15, eerste lid, ter inschrijving in de openbare registers aangeboden beperkingenbesluit of een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak betrekking heeft, voorzover deze documenten de grondslag vormen voor een van kracht zijnde publiekrechtelijke beperking. Deze verstrekking is kosteloos.
2.
Een bestuursorgaan als bedoeld in het eerste lid dat een overzicht als bedoeld in dat lid ontvangt, doet binnen vier weken na de dag van ontvangst opgave aan de Dienst van de geactualiseerde kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak of zaken waarop een beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak dan wel vervallenverklaring als bedoeld in dat lid betrekking heeft.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven met betrekking tot:
a. de gevallen waarin een overzicht als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt,
b. de frequentie van het verstrekken van een overzicht als bedoeld in het eerste lid,
c. het doen van een opgave als bedoeld in het tweede lid alsmede de vorm daarvan.
Artikel 17
De rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 15, eerste lid, behoort, is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vergissingen, verzuimen, vertragingen of andere onregelmatigheden, door hem of door personen voor wier gedragingen hij aansprakelijk is begaan bij de nakoming van de bij of krachtens artikel 15, eerste tot en met derde lid, en artikel 16, tweede en derde lid, aan dat bestuursorgaan opgedragen verplichtingen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen
- § 3. Andere dan gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen
+ § 4. Overgangsrecht en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken