1.
De exploitant van de luchthaven draagt zorg voor het registreren van de milieubelasting en indien van toepassing het externe-veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer. Hij verricht de berekeningen die voor die registratie noodzakelijk zijn. Het registreren wordt zodanig uitgevoerd dat een vergelijking mogelijk is met de in het luchthavenbesluit opgenomen grenswaarden.
2.
Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen omtrent de registratie en omtrent de berekeningen die daartoe noodzakelijk zijn.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de registratie van de milieubelasting en indien van toepassing het externe-veiligheidsrisico voor zover op grond van artikel 8.44, vierde lid, nadere regels zijn voorgeschreven. Hierbij worden tevens regels voorgeschreven omtrent de berekeningen die daartoe noodzakelijk zijn. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
4.
De exploitant van de luchthaven verstrekt aan gedeputeerde staten:
a. de op grond van het eerste tot en met derde lid geregistreerde gegevens;
b. gegevens over de in het eerste tot en met derde lid bedoelde berekeningen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Personeel
+ Hoofdstuk 3. Luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk 4. Vluchtuitvoering
+ Hoofdstuk 5. Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en luchtverkeersbeveiligingsorganisatie
+ Hoofdstuk 6. Luchtvervoer
+ Hoofdstuk 7. Diverse bepalingen inzake luchtvaart
- Hoofdstuk 8. Luchthavens
+ Hoofdstuk 8a. Bijzondere bepalingen luchthavens
+ Hoofdstuk 9. Bijzondere of buitengewone omstandigheden
+ Hoofdstuk 10. Militaire luchtvaart
+ Hoofdstuk 11. Toezicht en handhaving
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht