Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verlofregelingen van de Wet arbeid en zorg en de bepalingen inzake aanpassing van de arbeidsduur in de Wet aanpassing arbeidsduur te wijzigen opdat daardoor de gebruiksmogelijkheden van deze wetten worden vergroot, alsmede om technische aanpassingen door te voeren in de Arbeidstijdenwet en om het overgangsrecht met betrekking tot de Wet arbeid en zorg te actualiseren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur.]
Artikel III
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]
Artikel IV
De Invoeringswet arbeid en zorg wordt ingetrokken.
Artikel V
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof).]
Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel VIIA
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 3:1, zesde, zevende, achtste en negende lid, van de Wet arbeid en zorg in de praktijk.
Artikel VIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 17 december 2014
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Defensie,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIA
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht