Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES
Artikel 1
De ambtenaren of personen, die krachtens de artikelen 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering BES, belast zijn met de opsporing der strafbare feiten en in wier beëdiging als opsporingsambtenaar niet in enige andere wettelijke regeling is voorzien, leggen bij de aanvaarding van hun bediening in handen van de gezaghebber de volgende eed of de met deze eed gelijkgestelde belofte af:
«Ik zweer (beloof), dat ik geen enkele gift, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, zal aannemen van iemand, die – naar ik kan weten of vermoeden – is of zal worden betrokken bij een rechtszaak, waarbij mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen; dat ik mijn post zal waarnemen met eerlijkheid, nauwgezetheid, onzijdigheid en zonder aanzien van personen en dat ik mij in de uitoefening van mijn bediening gedragen zal zoals het aan eerlijke ambtenaren, belast met het opsporen van strafbare feiten, betaamt. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. (Dat beloof en verklaar ik).».
1.
Aan de ambtenaren of personen, belast met de opsporing der strafbare feiten, verstrekt Onze Minister van Justitie een legitimatiebewijs.
2.
De vorm en de inrichting van het legitimatiebewijs worden bij ministeriële regeling vastgesteld.
3.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie stelt bij ministeriële regeling bepalingen vast betreffende de wijze van afgifte en administratie der legitimatiebewijzen.
4.
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde ambtenaren en personen zijn verplicht hun legitimatiebewijs bij de uitoefening van hun opsporingstaak desgevraagd duidelijk zichtbaar te tonen.
Artikel 3
De ambtenaren of personen die reeds als opsporingsambtenaar zijn beëdigd leggen bij de inwerkingtreding van deze wet niet opnieuw de in artikel 1 bedoelde eed of belofte af.
Artikel 4
Deze wet wordt aangehaald als: Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht