1.
Van de belasting zijn vrijgesteld:
a. levensverzekeringen;
b. ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
c. ziekte- en ziektekostenverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet ;
d. werkloosheidsverzekeringen;
e. verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede verzekeringen van luchtvaartuigen welke hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer zullen worden gebezigd;
f. transportverzekeringen;
g. herverzekeringen;
h. exportkredietverzekeringen.
2.
Indien een samengestelde verzekering een of meer vrijgestelde verzekeringen omvat, wordt de vrijstelling toegepast op het aan die vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
+ Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting
- Hoofdstuk III. Assurantiebelasting
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V. Beursbelasting
+ Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk VIA. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht