Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

Uitgebreide informatie
Wet van 27 maart 1986, houdende regels ten aanzien van de toegang tot particuliere ziektekostenverzekeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de toegang tot de particuliere ziektekostenverzekeringen en ten aanzien van uitbreiding van de personele werkingssfeer van de in de Ziekenfondswet ( Stb. 1964, 392) geregelde verplichte verzekering, onder opheffing van de in die wet geregelde bejaardenverzekering en vrijwillige verzekering, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet en andere wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
[Vervallen.]
2.
[Vervallen.]
3.
De ziekenfondsen dragen er zorg voor dat het bedrag dat na de inwerkingtreding van deze wet nog resteert ter uitvoering van de vrijwillige verzekering, na aftrek van de door de Ziekenfondsraad verantwoord geachte kosten, wordt aangewend op een door Onze Minister en Onze Minister van Financiën, gehoord de Ziekenfondsraad, aan te geven wijze ten behoeve van een bij dat besluit aan te geven bestemming.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 maart 1986
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1
+ § 2
+ § 3
+ § 4
+ § 4a
+ § 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken