Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Wet op de Walvisvangst 1960

Uitgebreide informatie
Wet van 28 september 1960, houdende nieuwe regelen betreffende de uitoefening van de walvisvangst
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is nieuwe regelen te stellen met betrekking tot de uitoefening van de walvisvangst;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Deze wet verstaat onder "walvissen": baleinwalvissen en potvissen.
1.
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Landbouw en Visserij van een Nederlands schip uit walvissen te vangen of te doden dan wel aan boord van zodanig schip walvissen te verwerken.
2.
Aan een vergunning, als bedoeld in het vorige lid, worden voorschriften verbonden ter bescherming van de walvisstand dan wel ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot walvissen.
3.
Bij de in lid 2 bedoelde voorschriften zal worden verboden:
a. walvissen van bepaalde soorten, walvissen welke een bepaalde lengte niet hebben bereikt en vrouwelijke walvissen, welke vergezeld worden door jonge dieren, te vangen of te doden;
b. walvissen in bepaalde zeegebieden te vangen, te doden of te verwerken;
c. gedode walvissen, niet, niet tijdig of niet volledig te verwerken.
Deze voorschriften kunnen voorts onder meer regelen inhouden omtrent het vangen, doden of verwerken van walvissen in bepaalde tijdvakken, omtrent het tijdstip, waarop de walvisvangst ieder seizoen moet worden gestaakt, omtrent de wijze van beloning van de harpoeniers en de bemanningen van de vaartuigen waarmede de walvisvangst zal worden uitgeoefend, zomede omtrent de door de vergunninghouder met betrekking tot de walvisvangst te verstrekken gegevens.
4.
Onze Minister kan de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen of intrekken dan wel aan die voorschriften nieuwe toevoegen.
Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 5
De Wet op de Walvisvangst ( Stb. 1951, 98) wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip. Zij kan worden aangehaald als "Wet op de Walvisvangst 1960".
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriƫle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 september 1960
De Minister van Landbouw en Visserij,
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
Uitgegeven de achttiende oktober 1960.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht