1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. kindgebonden budget: een financiële bijdrage van het Rijk in de kosten voor kinderen;
c. ouder: de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet ;
d. drempelinkomen: 108% van het twaalfvoud van het voor de maand januari van het berekeningsjaar geldende in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag per maand.
2.
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de draagkracht op basis van het inkomen en het vermogen.
4.
In afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bestaat geen aanspraak op kindgebonden budget indien de grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de ouder in het berekeningsjaar meer bedraagt dan € 82.504 dan wel, ingeval de belanghebbende het gehele berekeningsjaar dezelfde partner heeft, de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de ouder en zijn partner in het berekeningsjaar meer bedraagt dan € 82.504. Bij de bepaling van de grondslag, bedoeld in de vorige volzin, wordt geen rekening gehouden met de vrijstelling, bedoeld in artikel 5.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanspraak en hoogte kindgebonden budget
Artikel 3. Wijziging bedragen
Artikel 4. Inkomen en vermogen
Artikel 5. Uitvoering
Artikel 6. Overgangsbepaling integratie Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel 6a. Overgangsbepaling aanspraak kindgebonden budget
Artikel 7
Artikel 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel 9. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Artikel 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht