1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 1, vierde lid, en 2, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, worden met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De gewijzigde bedragen worden door of namens Onze Minister bekend gemaakt in de Staatscourant.
2.
Indien er aanleiding is om de bedragen, bedoeld in het eerste lid, te verhogen op een andere wijze dan op grond van het eerste lid, worden de bedragen vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.
3.
De overeenkomstig het eerste en tweede lid aangepaste bedragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, vierde lid, en 2, tweede, vierde, vijfde en zesde lid.
4.
Indien een verhoging als bedoeld in het tweede lid wordt toegepast, vindt deze verhoging plaats nadat het eerste lid toepassing heeft gevonden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanspraak en hoogte kindgebonden budget
Artikel 3. Wijziging bedragen
Artikel 4. Inkomen en vermogen
Artikel 5. Uitvoering
Artikel 6. Overgangsbepaling integratie Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel 6a. Overgangsbepaling aanspraak kindgebonden budget
Artikel 7
Artikel 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel 9. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Artikel 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht