1.
Het ondernemingsplan, bedoeld in artikel 6, is zodanig opgesteld dat daaruit in ieder geval blijkt:
a. dat de verzoeker over voldoende financiële middelen beschikt om een kantoor te houden dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt; en
b. dat op redelijke gronden mag worden verwacht dat na drie jaren de praktijk kostendekkend kan worden uitgeoefend.
2.
Over het ondernemingsplan wordt advies uitgebracht door een door Onze Minister te benoemen Commissie van deskundigen. De KNB en het Bureau verstrekken de Commissie desgevraagd de door haar in verband met het onderzoek van het ondernemingsplan benodigde inlichtingen. Het advies wordt als bijlage bij het ondernemingsplan gevoegd.
3.
Voor de advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen worden aan de verzoeker kosten in rekening gebracht.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent:
a. het ondernemingsplan;
b. de samenstelling en de werkwijze van de Commissie van deskundigen;
c. de wijze waarop de kosten van de advisering worden berekend.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris
+ Titel III. De uitoefening van het notarisambt
+ Titel IIIa. De toegevoegd notaris
+ Titel IV. De stage, de registratie van de werktijd en de beroepsopleiding van de kandidaat-notaris
+ Titel V. De akten, minuten, grossen en afschriften
+ Titel VI. De kosten van de ambtelijke werkzaamheden
+ Titel VII. De notariële archieven
+ Titel VIII. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
+ Titel IX. De tuchtrechtspraak en het toezicht
+ Titel IXa. Het Notarieel Pensioenfonds
+ Titel X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht