Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voorzover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken,
b. de inspectie: de Inspectie van het onderwijs,
c. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van het onderwijs,
d. onderwijswet:
1.
Leerplichtwet 1969 ,
Wet op het primair onderwijs ,
Wet op de expertisecentra ,
Wet op het voortgezet onderwijs ,
Wet educatie en beroepsonderwijs ,
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ,
Wet medezeggenschap op scholen ,
Wet overige OCW-subsidies ,
Wet op de erkende onderwijsinstellingen , of
Experimentenwet onderwijs ,
2.
Leerplichtwet BES
Wet primair onderwijs BES
Wet voortgezet onderwijs BES
Wet educatie en beroepsonderwijs BES , of
Wet sociale kanstrajecten jongeren BES
f. voorschoolse educatie: voorschoolse educatie als bedoeld in de artikelen 1.1, eerste lid, en 2.1, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
g. instelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling,
h instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
i. samenwerkingsverband: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs,
j. regionaal expertisecentrum: regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de commissie voor de indicatiestelling die door het regionaal expertisecentrum in stand wordt gehouden,
k. bestuur: bevoegd gezag in de zin van een onderwijswet, met dien verstande dat waar het de Leerplichtwet 1969 of de Leerplichtwet BES betreft hieronder wordt verstaan het hoofd van de school of instelling, en met dien verstande dat waar het het toezicht op de uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband betreft hieronder wordt verstaan het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 18a, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,
l. onderwijsdeelnemer: leerling, deelnemer, student of extraneus in de zin van een onderwijswet,
m. ouders: met het gezag over het kind belaste ouders, hun geregistreerde partners, voogden en verzorgers,
n. jaarwerkplan: document waarin de inspectie haar werkzaamheden voor het komende jaar neerlegt,
o. persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of, bij ontbreken daarvan, door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer.
1.
Er is een Inspectie van het onderwijs, die onder Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorteert. Aan het hoofd van de inspectie staat de inspecteur-generaal.
2.
Onze Minister geeft met betrekking tot de uitoefening van de in deze wet aan de inspectie toegekende bevoegdheden uitsluitend in schriftelijke vorm zijn aanwijzingen, onder mededeling daarvan aan de Staten-Generaal.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden bij het toezicht
+ Hoofdstuk 3. Uitoefening van het toezicht
+ Hoofdstuk 3a. Toezicht samenwerkingsverbanden
+ Hoofdstuk 3b. Toezicht College voor toetsen en examens
+ Hoofdstuk 3c. Toezicht voorschoolse educatie
+ Hoofdstuk 3d. Toezicht Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
+ Hoofdstuk 4
+ Hoofdstuk 5. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten
+ Hoofdstuk 6. Kwaliteit van de uitoefening van het toezicht
+ Hoofdstuk 6a. Het basisregister onderwijs, het meldingsregister relatief verzuim, en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht
+ Hoofdstuk 6b. Het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering
+ Hoofdstuk 7. Wijzigingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht