Wet van 17 april 1990, houdende overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Dordrecht van de Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht in beheer en onderhoud over te brengen bij de gemeente Dordrecht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Het Rijk brengt in beheer en onderhoud over bij de gemeente Dordrecht:
a. de Krabbegeul;
b. het Mallegat, voor zoveel gelegen tussen de daarin aangebrachte afsluitdammen; een en ander met bijbehorende werken.
2.
De in het eerste lid omschreven waterstaatswerken zijn met een arcering aangegeven op de bij deze wet behorende tekening.
3.
Het beheer en onderhoud van de in het eerste lid omschreven waterstaatswerken worden overgebracht voor zoveel deze bij het Rijk berusten.
Artikel 2
De gemeente Dordrecht treedt door de overbrenging in beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven waterstaatswerken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.
Artikel 3
De overbrenging in beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven waterstaatswerken bij de gemeente Dordrecht geschiedt om niet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
's-Gravenhage, 17 april 1990
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zevende juni 1990
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht