Wet van 29 augustus 1991, houdende overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Kortgene van de in die gemeente gelegen voormalige Vissershaven te Colijnsplaat met bijbehorende werken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde, in de gemeente Kortgene gelegen, voormalige Vissershaven te Colijnsplaat met bijbehorende werken in beheer en onderhoud over te brengen bij de gemeente Kortgene;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Het Rijk brengt bij de gemeente Kortgene in beheer en onderhoud over de in die gemeente gelegen voormalige Vissershaven te Colijnsplaat met bijbehorende werken.
2.
De in het eerste lid bedoelde waterstaatswerken zijn aangegeven op de bij deze wet behorende tekening.
3.
Het beheer en onderhoud van de in het eerste lid bedoelde waterstaatswerken worden overgebracht voor zoveel deze bij het Rijk berusten.
Artikel 2
De gemeente Kortgene treedt door de overbrenging in beheer en onderhoud van de in artikel 1 bedoelde waterstaatswerken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.
Artikel 3
Wegens de overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Kortgene van de in artikel 1 bedoelde waterstaatswerken vergoedt het Rijk aan die gemeente een bedrag van f 4 035 655.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 augustus 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de derde oktober 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht