1.
Voor de toepassing van artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 wordt de depositorente van de Europese Centrale Bank die geldt op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan een kalenderkwartaal in de periode van 1 april 1999 tot en met 31 december 2001 verminderd – doch niet verder dan tot nihil – of vermeerderd met een bij ministeriële regeling vastgesteld aantal procentpunten indien de op 4 januari 1999 geldende depositorente hoger onderscheidenlijk lager is dan het op 31 december 1998 geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V.
2.
Het in het eerste lid bedoelde aantal procentpunten waarmee de depositorente wordt verminderd of vermeerderd is gelijk aan het verschil in percentage tussen de op 4 januari 1999 geldende depositorente en het op 31 december 1998 geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V.
3.
Voor de toepassing van artikel 60, tweede lid, van de Wet op de accijns en artikel 17, zevende lid, van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 wordt de depositorente van de Europese Centrale Bank in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001 verminderd – doch niet verder dan tot nihil – of vermeerderd met een bij ministeriële regeling vastgesteld aantal procentpunten indien de op 4 januari 1999 geldende depositorente hoger onderscheidenlijk lager is dan de op 31 december 1998 geldende voorschotrente van De Nederlandsche Bank N.V.
4.
Het in het derde lid bedoelde aantal procentpunten waarmee de depositorente wordt verminderd of vermeerderd is gelijk aan het verschil in percentage tussen de op 4 januari 1999 geldende depositorente en de op 31 december 1998 geldende voorschotrente van De Nederlandsche Bank N.V.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING
+ HOOFDSTUK II. HEFFING EN INVORDERING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK III. HET NA DE OVERGANGSPERIODE VASTSTELLEN VAN BELASTINGAANSLAGEN EN NEMEN VAN BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR DE OVERGANGSPERIODE EN DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK IV. OMREKENING, AFRONDING EN RECHTSGELDIGHEID
+ HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN ENKELE BELASTINGWETTEN C.A.
- HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht